Методичне об'єднання вчителів точних та природничих наукМатематичні посиденьки


Робота нашої кафедриЗасідання МК            МК вчителів точних та природничих 

                наук -  круглий стіл (Математичні посиденьки )       

 за темою

 «Шляхи вдосконалення методики сучасного уроку»
Що таке мета і завдання уроку?

 

Мета – це прогнозований, наперед запланований результат діяльності, спрямованої на перетворення якогось об'єкта. В педагогічній діяльності об'єктом перетворення є діяльність учня, а результатом – рівень освіченості, розвитку і вихованості учня. Тому мета уроку визначається у відповідності з метою і завданнями навчання й освіти як системи більш високого порядку і не може передбачати лише передачу учням готових знань, як-то: "вивчити такий-то обсяг нового матеріалу", "повторити такі-то розділи програми" тощо.

Мета уроку в сучасній школі повинна відзначатися конкретністю, чіткістю, логічністю, визначеністю засобів досягнення, трансформацією в конкретні дидактичні завдання. Наприклад, мета уроку "Теорема про три перпендикуляри" досить складна. Для ЇЇ досягнення необхідно продумати і вирішити три найважливіші дидактичні завдання: актуалізувати попередні знання, уміння, навички, безпосередньо пов'язані з темою уроку; сформувати в учнів нові поняття і способи дій; організувати застосування учнями знань і досвіду діяльності з метою формування у них нових навчальних і пізнавальних умінь і навичок, нового досвіду пізнавальної діяльності.

Дидактичні завдання в цілісній структурі уроку є найважливішим і основним засобом досягнення мети і умовою конструювання способу дій як учителя, так і учня. Ієрархію дидактичних завдань уроку можна представити в такому вигляді:

Освітні завдання. Удосконалення змісту освіти: засвоєння знань про Всесвіт і способів діяльності; засвоєння досвіду здійснення типових дій; засвоєння досвіду творчої діяльності; засвоєння системи емоційно-ціннісних відношень.

Розвиваючі завдання. Розвиток психологічних процесів і стану особистості: уваги(стійкості, інтенсивності, концентрації, довільної і мимовільної, обсягу і розподілу та ін.); сприймання (предметності, цілісності, стабільності, винахідливості); мислення (наочно-дійового, образного, теоретичного і практичного, ініціативи, репродуктивної творчості); пам'яті (механічної, оперативної, довільної і мимовільної; відчуттівуявленьемоційпіднесенняіндивідуальних особливостей (загальних і спеціальних), волівольових якостейпотреб (матеріальних і духовних; інтелектуальних і естетичних відчуттів); формування характеру.

Виховні завдання. Формування системи моральних відношень особистості до світу. Формування ставлення до: а) ідеології і політики (ідейно-політичне виховання); б) суспільстваБатьківщини-Українидержави (патріотичне і правове); в) рідного краю, культури, мови (виховання національної самосвідомості); г) людей усього світу(виховання інтернаціоналізму, гуманізму, формування почуття жителя планети Земля, форм планетарного мислення); д) діяльності (громадської, політичної, пізнавальної, праці, формування суспільно-політичної активності, культури навчальної праці, трудове виховання); е) результатів діяльності (економічне виховання); є) мистецтва (естетичне виховання, формування духовних потреб); ж) природи (екологічне виховання); з) самого себе (почуття особистої гідності, самокритичності, самовиховання); и) інших людей (формування колективістської спрямованості особистості, милосердя); і) сексуальної культури (статеве виховання); й) здоров'я (фізичний розвиток, санітарно-гігієнічне виховання).

Для сучасного уроку характерними ознаками є:- гуманітарний потенціал і гуманізація навчання;- варіативність і гнучкість структури уроку;- спрямованість уроку  на особистість учня;- системний підхід до архітектури уроку та процесу навчання;- спрямованість уроку на головне – генералізація навчання;- повне засвоєння нового матеріалу на уроці;- оптимізація форм роботи на уроці;- економія часу в шкільному навчанні.Сучасний урок – це урок демократичний. Він проводиться не для учнів, а разом з нами. Його характеризує не навчання словом, а навчання справою. У  підготовці до уроку виділяють три етапи:Діагностичний, що передбачає вивчення особливостей та інтересів учнів, їх  рівня  підготовки до уроку, аналіз навчального матеріалу.Прогнозування, який включає вибір  найбільш оптимальної стратегії навчання  учнів і оцінку різних варіантів проведення уроків у контексті  обраної стратегії.Планування, що має на меті створення  плану та програми управління  навчальною діяльністю учнів. Складання плану уроку передбачає три стадії:

-         вивчення мети;

-         розробку дидактичної  моделі процесу;

-         визначення структури уроку.


Робота в методичних лабораторіях