Шкільне методичне об'єднання вчителів точних та природничих наук
Керівник ШМК

Свідзінська Тетяна Павлівна

вчитель фізики

План

роботи ШМК вчителів точних та природничих наук на 2019-2020 н. р.

І. Підвищення кваліфікації вчителя, організація самоосвіти

 

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1

Обговорення інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення природничо-математичних дисциплін, рекомендацій МОН України щодо викладання цих предметів.

 

Вересень

 

Свідзінська Т.П.

2

Підсумок роботи ШМО учителів природничо-математичного циклу за попередній рік та завдання на наступний 2019/2020 навчальний рік.

 

 

Вересень

 

Свідзінська Т.П.

3

 Обговорення та затвердження плану роботи МО вчителів природничо-математичного циклу на 2019-2020 н.р.

 

Вересень

Всі вчителі кафедри

4

Координація і затвердження календарних планів.
   

 

Вересень

Всі вчителі кафедри

5

Про організацію позакласної роботи з предметів.

 

На протязі року

Буткеєва Н. А.

6

Проведення предметних декад з предметів точних та природничих наук

 

На протязі року

Всі вчителі кафедри

7

Підготовка до проведення предметних олімпіад. Про особливості організації роботи з  обдарованими дітьми(шкільні олімпіади).

 

 жовтень -

Всі вчителі кафедри

 

8

 

Підсумки участі учнів у шкільних та районних олімпіадах. Аналіз проведених предметних олімпіад

 

 

  Жовтень

листопад

Всі вчителі кафедри

9

Тренінг "Проектуємо модель уроку разом".

Листопад

Платонова О.М.

Свідзінська Т.П.

Симоненко А.В.

Буткеєва Н. А.

 

10

Підготовка до проведення відкритих інтегрованих та бінарних  уроків

 

На протязі року

Всі вчителі кафедри

11

Огляд нової методичної літератури

Жовтень

Ривкіна К. Є. 

12

 Про особливості організації роботи зі  слабовстигаючими учнями.

 

 

Вересень- грудень

 Платонова О. М.

13

Педагогічна майстерня «Формування технологічно освіченої особистості шляхом розвитку творчих здібностей у проектно-технологічній діяльності. Інтегровані уроки»

 

Грудень

 

 Всі вчителі кафедри

14

Проведення інтегрованих уроків

На протязі року

 

Всі вчителі кафедри

 ІІ. Вивчення та розповсюдження передового педагогічного досвіду

 

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1

 

Взаємовідвідування уроків з метою удосконалення професійної майстерності вчителя.

 

На протязі року

Всі вчителі кафедри

2

 

Проведення «Математичних посиденьок» з теми « Самоосвітні аспекти удосконалення професійної компетентності вчителя в умовах інформаційного суспільства»    

 

Жовтень

Всі вчителі кафедри

3

 

Організація підготовки до участі в учнівських конкурсах ("Кенгуру", "Левеня"…)

  

 Жовтень-березень

Всі вчителі кафедри  

4

 

Складання електронної картотеки авторських уроків з використанням інформаційних технологій. Робота з удосконаленням  власних сайтів вчителів точних та природничих наук

 

  .

 

На протязі року

Всі вчителі кафедри

 

5

 

Використання інноваційних технологій та ІКТ  на уроках

 

 Вересень-травень

Всі вчителі кафедри

6

Методична панорама "Система роботи вчителя, що атестується. Інноваційні технології навчання .

березень

Ривкіна К. Є.

Ткачук М. А.

Паровенко Н. Е.

7

 

Формування в учнів свідомого ставлення до власного здоров'я, виховання здорового способу життя

На протязі року

 

Всі вчителі кафедри

8

 

Презентація власних сайтів   вчителів точних та природничих наук

 

 

квітень

Всі вчителі кафедри

Психолог

9

Огляд новинок методичної літератури

 

Січень

Лисиця Н. Г.

 

ІІІ. Вивчення рівня знань, умінь та навичок учня, вивчення рівня розвитку учнів

 

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1

  Шкільні тури олімпіад з предметів точних та природничих наук

Вересень-жовтень

Всі вчителі кафедри

2

Проведення предметних декад з предметів точних та природничих наук

Листопад-березень

Всі вчителі кафедри

3

Моніторинговий аналіз річних контрольних робіт з предметів точних та природничих наук

Травень

 

Свідзінська Т. П.

4

Круглий стіл "Система роботи над помилками , як одна з основних форм подолання прогалин у знаннях та вміннях учнів".  

 

Березень

 

Лисиця Н.Г.

Ривкіна К.Є.

Платонова О. М.

5

Огляд новинок методичної літератури

« Формування в учнів навиків самостійного пошуку інформації під час навчання »

Квітень

Буткеєва Н. А.

6

Участь у районному турі олімпіад з предметів точних та природничих наук

Листопад-грудень

Всі вчителі кафедри

7

Участь у  всеукраїнських та міських  учнівських  конкурсах -   «Кенгуру», «Левеня»

Жовтень-березень

 Паровенко Н. Е.,Платонова О. М.,  Ткачук М. А., Свідзінська Т. П.,

Назаренко К. В.

 

8

Робота по підготовці учнів 9 – х класів  до ДПА 

 

ІІ-семестр

  Платонова О. М.

9

Складання методичних рекомендацій щодо ДПА  

Квітень

Платонова О. М.

 

 

10

Моніторинг вчителів природничо-математичного циклу "Якою я бачу роботу ШМО у 2019/2020

 

Травень-червень

Свідзінська Т.П.

Всі вчителі кафедри

 

11

Аналіз роботи ШМК за рік та  обговорення орієнтовного плану роботи на новий навчальний рік»

 

 

 


Математичні посиденьки


Робота нашої кафедриЗасідання ШМК            ШМК вчителів точних та природничих 

                наук -  круглий стіл (Математичні посиденьки )       

 за темою

 «Шляхи вдосконалення методики сучасного уроку»
Що таке мета і завдання уроку?

 

Мета – це прогнозований, наперед запланований результат діяльності, спрямованої на перетворення якогось об'єкта. В педагогічній діяльності об'єктом перетворення є діяльність учня, а результатом – рівень освіченості, розвитку і вихованості учня. Тому мета уроку визначається у відповідності з метою і завданнями навчання й освіти як системи більш високого порядку і не може передбачати лише передачу учням готових знань, як-то: "вивчити такий-то обсяг нового матеріалу", "повторити такі-то розділи програми" тощо.

Мета уроку в сучасній школі повинна відзначатися конкретністю, чіткістю, логічністю, визначеністю засобів досягнення, трансформацією в конкретні дидактичні завдання. Наприклад, мета уроку "Теорема про три перпендикуляри" досить складна. Для ЇЇ досягнення необхідно продумати і вирішити три найважливіші дидактичні завдання: актуалізувати попередні знання, уміння, навички, безпосередньо пов'язані з темою уроку; сформувати в учнів нові поняття і способи дій; організувати застосування учнями знань і досвіду діяльності з метою формування у них нових навчальних і пізнавальних умінь і навичок, нового досвіду пізнавальної діяльності.

Дидактичні завдання в цілісній структурі уроку є найважливішим і основним засобом досягнення мети і умовою конструювання способу дій як учителя, так і учня. Ієрархію дидактичних завдань уроку можна представити в такому вигляді:

Освітні завдання. Удосконалення змісту освіти: засвоєння знань про Всесвіт і способів діяльності; засвоєння досвіду здійснення типових дій; засвоєння досвіду творчої діяльності; засвоєння системи емоційно-ціннісних відношень.

Розвиваючі завдання. Розвиток психологічних процесів і стану особистості: уваги(стійкості, інтенсивності, концентрації, довільної і мимовільної, обсягу і розподілу та ін.); сприймання (предметності, цілісності, стабільності, винахідливості); мислення (наочно-дійового, образного, теоретичного і практичного, ініціативи, репродуктивної творчості); пам'яті (механічної, оперативної, довільної і мимовільної; відчуттівуявленьемоційпіднесенняіндивідуальних особливостей (загальних і спеціальних), волівольових якостейпотреб (матеріальних і духовних; інтелектуальних і естетичних відчуттів); формування характеру.

Виховні завдання. Формування системи моральних відношень особистості до світу. Формування ставлення до: а) ідеології і політики (ідейно-політичне виховання); б) суспільстваБатьківщини-Українидержави (патріотичне і правове); в) рідного краю, культури, мови (виховання національної самосвідомості); г) людей усього світу(виховання інтернаціоналізму, гуманізму, формування почуття жителя планети Земля, форм планетарного мислення); д) діяльності (громадської, політичної, пізнавальної, праці, формування суспільно-політичної активності, культури навчальної праці, трудове виховання); е) результатів діяльності (економічне виховання); є) мистецтва (естетичне виховання, формування духовних потреб); ж) природи (екологічне виховання); з) самого себе (почуття особистої гідності, самокритичності, самовиховання); и) інших людей (формування колективістської спрямованості особистості, милосердя); і) сексуальної культури (статеве виховання); й) здоров'я (фізичний розвиток, санітарно-гігієнічне виховання).

Для сучасного уроку характерними ознаками є:- гуманітарний потенціал і гуманізація навчання;- варіативність і гнучкість структури уроку;- спрямованість уроку  на особистість учня;- системний підхід до архітектури уроку та процесу навчання;- спрямованість уроку на головне – генералізація навчання;- повне засвоєння нового матеріалу на уроці;- оптимізація форм роботи на уроці;- економія часу в шкільному навчанні.Сучасний урок – це урок демократичний. Він проводиться не для учнів, а разом з нами. Його характеризує не навчання словом, а навчання справою. У  підготовці до уроку виділяють три етапи:Діагностичний, що передбачає вивчення особливостей та інтересів учнів, їх  рівня  підготовки до уроку, аналіз навчального матеріалу.Прогнозування, який включає вибір  найбільш оптимальної стратегії навчання  учнів і оцінку різних варіантів проведення уроків у контексті  обраної стратегії.Планування, що має на меті створення  плану та програми управління  навчальною діяльністю учнів. Складання плану уроку передбачає три стадії:

-         вивчення мети;

-         розробку дидактичної  моделі процесу;

-         визначення структури уроку.


Робота в методичних лабораторіях