Перспективний план

розвитку

Криворізької загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів №1

                   на 2016-2021рік

 

 

Розділи перспективного плану розвитку

1.Зміст

2. Вступ (підсумки і пріоритети розвитку)

3.Структура перспективного плану роботи

4.Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

5.Потреба в педагогічних кадрах

6.Перспективний план атестації педагогічних працівників

7.Перспективний план тематичних перевірок в системі внутрішкільного контролю

8. Перспективний план тематичних перевірок в системі внутрішкільного контролю позакласної роботи

9.Вивчення стану основних напрямів виховання

10.Перспективний план вивчення стану викладання предметів і рівня знань учнів

11.Контингент учнів

12.Перспективний план розвитку навчально-матеріальної бази

13.Перспективний план інформатизації закладу

14.Циклограма контрольно-аналітичної діяльності

  

Методологія

плану

Зміст

тип

План розвитку

 

 

Підстава для розроблення плану

Необхідність удосконалення якості освітніх послуг, які надає заклад, вироблення освітньої стратегії з урахуванням якісних змін у державі

 

 

Нормативно-правова база

1.Закон України від 23.05.91р. № 1060-ХVІІ «Про освіту»

2.Закон України від 13.05.99р. № 651-ХІV «Про загальну середню освіту»

3. Закон України від 04.02.98р. № 75/98-ВР «Про концепцію Національної програми інформатизації»

4. Закон України від 01.06.2010р. № 2297-VІ «Про захист персональних даних»(набрав чинності 01.01.2011р.)

5. Закон України від04.02.98. № 74/98-ВР «Про Національну програму інформатизації»

 

Укази Президента України:

1.Указ Президента України від 29.09.2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»

Акти Кабінету Міністрів України:

1.Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2010р. №2009-р «Про керівника Національної програми інформатизації»

2.Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. № 1722-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015р.»

3.Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 426 « Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

4.Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011р. №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»

 

Накази

1.Наказ МОН України від 12.06.2003 № 363 «Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат»

 

 

Мета плану

Створення умов для забезпечення в школі-інтернаті сучасної, доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості і потреб держави; забезпечення ефективного управління розвитком загальноосвітньої школи-інтернату

Завдання планування

*запровадження освітніх інновацій, інформаційно-комунікативних педагогічних технологій;

*впровадження здоров’язбережувальних технологій в навчально-виховний процес;

*створення толерантного середовища у навчальному закладі;

*розвиток комунікативних здібностей учнів;

*створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді;

*підтримка дітей і молоді з особливими освітніми потребами;

*реалізація участі школи-інтернату в експериментальній діяльності;

*приведення матеріально-технічного стану школи у відповідність із потребами сучасної освіти.

Термін планування

2016-2021р.

Ресурсне забезпечення реалізації планування

*здобуття педагогами школи, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами відповідної фахової освіти;

*підвищення кваліфікаційного рівня адміністрації та педагогів закладу;

*підвищення ефективності використання бюджетних і позабюджетних коштів.

Очікувані результати

Забезпечення гідних умов для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави.

Підвищення рівня професійної компетентності педагогів(психолого-педагогічними знаннями та вміннями, володіння прийомами індивідуалізації навчання та виховання учнів).

Підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

Підвищення рівня вихованості школярів.

Створення позитивного іміджу школи в соціумі міста, підвищення її конкурентоздатності.

Показники ефективності планування

Поліпшення якісних показників ДПА, результатів участі в предметних олімпіадах.

Збільшення позитивного іміджу навчального закладу та конкурентоспроможності школи на ринку освітніх послуг.

Збільшення контингенту учнів.

Розширення ділових партнерських зв’язків.

Контроль, корекція й оцінювання планування

Системний моніторинг реалізації плану-розвитку закладу, участь батьків, громадськості в оцінюванні якості освітніх послуг.

 

ВСТУП

Підготовка плану розвитку Криворізької загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ст.№ 1Криворізької міської ради Дніпропетровської області на 2016-2021р.зумовлена якісним оновленням змісту освіти, який полягає в необхідності привести її у відповідність із європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо якісної і доступної освіти. Контингент школи-інтернату- учні, які через ряд соціальних причин мають прогалини у знаннях, невисокий загальнокультурний рівень ,виховуються в сім’ях які складають «групу ризику». Значний відсоток-це учні з особливими освітніми потребами, які мають порушення мовлення, психічні розлади.

 Пріоритетними напрямами розвитку навчального закладу є:

- формування високого рівня інформаційної культури кожного учасника навчально-виховного процесу;

-забезпечення права дітей з особливостями розвитку на здобуття відповідного рівня загальної середньої освіти згідно з їх можливостями, здібностями з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку;

-забезпечення ранньої соціалізації та підготовки таких дітей до здобуття відповідного рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу;

-надання кваліфікованої методичної і консультативної допомоги сім’ї, батькам або особам, які їх замінюють, у нагляді, вихованні та навчанні дітей з особливими потребами;

-надання комплексної педагогічної, психологічної, корекційно-розвивальної допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку;

     -формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії.

Протягом останніх  років  роботи колективу розширена мережа класів, що містить як загальноосвітні класи(1,2,3,5) , так і класи для дітей із особливими освітніми потребами.

Педагогічний колектив спільно з органами державно-громадського управління послідовно вирішує проблеми виховання і навчання школярів.

У навчальному закладі працює 90 педагогів:

Вчителів- 44

Вихователів-46

З них:

педагогів вищої категорії-38

педагогів І категорії-9

педагогів ІІ категорії-11

педагоги-спеціалісти.-32

Зусилля педагогічного колективу спрямовані на охоплення всіх дітей школи навчанням.

Найбільш результативно в школі-інтернаті вирішуються такі педагогічні проблеми:

1.Спільна робота школи і громадськості;

2.Соціально-психологічний супровід учнів різних пільгових категорій;

3.Вдосконалення методичної  майстерності педагогів, втілення досягнень педагогічної науки і практики передового досвіду;

4.Профілактика правопорушень і злочинності серед учнів;

5.Початок експериментальної роботи у закладі.

Протягом останніх років є позитивні зрушення в методичній роботі закладу, більш ефективно, завдяки розробленим методичною радою закладу,заходам, проходить атестація педагогічних кадрів,розповсюдження передового педагогічного досвіду.

Потребує доопрацювання впровадження просвітницько-профілактичних програм , проектів на базі тренінгового центру «Злагода», та модернізації роботи учнівського самоврядування.

Ведеться системна робота по зміцненню матеріально-технічної бази школи-інтернату.

Так, протягом останніх років, проведено косметичний ремонт коридорів навчального корпусу, закуплені сучасні штори. Актова зала закладу, зусиллями педагогів приведена до стану можливої експлуатації. Проведено заміну вікон на теплозбережувальні у навчальному і спальному корпусах-частково. Придбано за кошти благодійників 6 комп’ютерів. За фінансування батьківської громади перекрито дах пральні закладу.

Поряд з цим є ряд невирішених проблем:

1.Несприятливий психологічний клімат у колективі;

2.Повільний ріст педагогічної майстерності окремих педагогів, саботування ними використання здобутків творчо працюючих колег.

3.Слабкі читацькі інтереси учнів.

4.Недостатній рівень формування у школярів потреб і навичок самоосвітньої роботи , здатності до навчання протягом життя.

5.Низький рівень залучення учнів до участі у конкурсах, олімпіадах.

6.Недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладу

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

Проект «Кадри»

Мета: забезпечення економічних та соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників й утвердження їхнього високого соціального статусу в суспільстві.

Завдання проекту:

*сприяти оптимізації кадрового забезпечення школи-інтернату;

*забезпечити сприятливі та комфортні умови організаційно-педагогічної, методичної роботи;

*створити атмосферу спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з боку всіх учасників навчально-виховного процесу;

*сприяти формуванню систем психологічної, спеціальної та правової освіти, підвищенню компетентності педагогічних працівників.

План реалізації проекту

Зміст заходу

Термін реалізації

Виконавці

Забезпечення реалізації проекту

1.

Стимулювання педагогів до здобуття спеціальної освіти

Поетапно

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Адміністрація школи,профспілковий комітет

 

2.

Надання пріоритету при розподілі навантаження педагогам з відповідною спеціальною освітою

2018-2021

Адміністрація школи,профспілковий комітет

 

3.

Підвищення фахового рівня адміністрації

2016-2021

Адміністрація школи

 

4.

За результатами діяльності представлення медпрацівників до нагороджень, грошових премій.

2016-2021

Адміністрація школи, методична рада, профспілковий комітет

 

5.

Забезпечення умов для своєчасного підвищення кваліфікації та професійного зростання в між курсовий період.

2016-2021

Адміністрація школи

 

6.

Забезпечувати умови для участі педагогів у конкурсах професійної майстерності, здійснення дослідно-експерементальної та інноваційної діяльності.

2016-2021

Адміністрація школи

 

7.

Здійснювати передплату періодичних і фахових видань

постійно

Адміністрація школи

 

8.

Визначити на період до 2021 року потребу в педагогічних працівниках

 

Адміністрація школи

 

Методичні заходи щодо реалізації проекту

9.

Тестування медпрацівників на рівень конфліктності, розробка заходів з усунення конфліктних ситуацій

2016-2017

Практичний психолог,адміністрація школи

 

9.

Круглий стіл «Професійна етика вчителя»

2017-2018

Адміністрація школи

 

10

Семінар «Імідж сучасного вчителя»

2018-2019

Адміністрація школи

 

11

Методична рада «Створення умов для педагогічної творчості вчителів»

2019-2020

Адміністрація школи

 

12

Анкетування педагогічних працівників з метою визначення рівня готовності до інноватики

2020-2021

Практичний психолог,адміністрація школи

 

 

 

Потреба в педагогічних кадрах

 

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Вихователь 6

Вчитель фізичного виховання   1

Керівник гуртка1

Вчитель початкових класів 1

Вихователь 2

Вихователь 2

Вчитель початкових класів 2

Вчитель математики 1

Вчитель початкових класів 1

Вихователь 3

 

Перспективний план атестації педагогічних працівників

Криворізької загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів №1

 

№ з/п

 

2016-2017

 

2017-2018

 

2018-2019

 

2019-2020

 

2020-2021

1.

Подопригора Т.С.

Ткаченко А.Ю.

Антоненко Л.С.

Новожилова Г.В.

Остапенко В.Ю.

2.

Мірченко О.В.

Пенькова Л.М.

Коваленко В.К.

Міненок І.В.

Батеха Т.А.

3.

Парган С.М.

Єфіменко Н.В.

Щербанюк О.В.

Федоров А.В.

Безшлях Н.С.

4.

Клисак Н.І.

Юрченко О.С.

Ривкіна К.Є.

Савенко О.В.

Платонова О.М

5.

Кожухар І.О.

Петриченко Т.М.

Воронюк В.Ф.

Вербова Г.М.

Білобровка З.І.

6.

НовгородцеваО.А

Соломенко Л.І.

Есько Н.Є.

Грунь В.В.

Манжосова Т.В.

7.

Лучшева Н.В.

Плаксіна С.В.

Ковальова І.В.

Грунь А.В.

Свідзінська Т.В.

8.

Румянцева О.М.

Михайлусь Ю.І

Драгунов Д.Г.

Сімоненко А.В.

Тищук Г.Ф.

9.

Туніна Є.С.

Горлова Н.М

Лайчук Л.П.

Боровик О.Л.

Васильєва А.А

10.

Соколова О.Г.

Дерлюк О.А.

Вишнева В.А.

Гуль І.В.

Шилко В.В.

11.

Ревенко О.В.

Пихтіна А.О.

Брижатюк Н.І.

Карпенко Н.В.

Леончик О.С.

12.

Сіманько В.І.

Іванова І.І.

Кравченко Т.В

Рубанова І.В.

Назарова М.А.

13.

Хозяйонок В.В.

Янович Ю.С.

Стародуб Ю.М.

Кисла Т.А.

Гречуха В.В.

14.

Голуб Л.М.

.Есько Ю.В

Александрова Т.П

Паровенко Н.Е.

Кравчук А.С.

15.

Коржовська І.В.

 

 

Мальнєва В.В.

Труляєв Р.О.

16.

Драгін Є.С.

 

 

Запорожець О.В.

Богданова А.Ю.

17.

Мельник Н.Л.

 

 

Кравець В.В.

Ратушний А.О.

18.

Чернега О.А.

 

 

Солдатова А.В.

Худик А.А.

19.

Очеретяна Ю.О.

 

 

 

Ігнатченко О.М

20.

Гайдей Я.С.

 

 

 

 

21.

Буткеєва Н.А.

 

 

 

 

22.

Рожко М.Ю.

 

 

 

 

23.

Пивовар В.А.

 

 

 

 

24.

Бугайко Т.П.

 

 

 

 

25.

Гаврюк Т.І

 

 

 

 

26.

Миковєт Н.А.

 

 

 

 

Перспективний план тематичних перевірок в системі внутрішкільного контролю

Зміст перевірки

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

1.

Техніка читання 1-4 кл

І-ІІ наказ

І-ІІ наказ

Нарада при директорі

І-ІІ наказ

Нарада при директорі

І-ІІ наказ

Нарада при директорі

І-ІІ наказ

Нарада при директорі

2.

Автоматизовані навички

І нарада при директорі

І наказ

І –ІІ наказ

І –ІІ наказ

І –ІІ наказ

3.

Моніторинг знань учнів 5-х,9-х класів

ІІ наказ

Нарада при директорі

ІІ наказ

Нарада при директорі

ІІ наказ

Нарада при директорі

ІІ наказ

Нарада при директорі

ІІ наказ

Нарада при директорі

4.

Стан поурочного планування

ІІ наказ

Нарада при директорі

ІІ наказ

Нарада при директорі

ІІ наказ

Нарада при директорі

І наказ

Нарада при директорі

І наказ

Нарада при директорі

5.

Ведення класних журналів

І-ІІ наказ

Нарада при директорі

І-ІІ наказ

Нарада при директорі

І-ІІ наказ

Нарада при директорі

І-ІІ наказ

Нарада при директорі

І-ІІ наказ

Нарада при директорі

6.

Корекційна робота

І нарада при директорі

ІІ наказ

Нарада при директорі

І нарада при директорі

ІІ наказ

Нарада при директорі

І нарада при директорі

7.

Стан ведення зошитів

І наказ

Нарада при директорі

І наказ

Нарада при директорі

І-ІІ наказ

Нарада при директорі

І-ІІ наказ

Нарада при директорі

І-ІІ наказ

Нарада при директорі

8.

Стан календарного планування

І нарада при директорі

ІІ наказ

Нарада при директорі

І наказ

Нарада при директорі

І наказ

Нарада при директорі

І наказ

Нарада при директорі

9.

Стан щоденного планування вихователів

І наказ

Нарада при директорі

І-ІІ наказ

Нарада при директорі

І наказ

Нарада при директорі

І наказ

Нарада при директорі

І наказ

Нарада при директорі

10.

Стан ведення щоденників

ІІ наказ

Нарада при директорі

ІІ Нарада при директорі

І наказ

Нарада при директорі

І наказ

Нарада при директорі

І наказ

Нарада при директорі

 

Перспективний план тематичних перевірок в системі внутрішкільного контролю позакласної роботи

Питання, що вивчаються

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Де буде розглянуто

1.

Документація класних керівників

 

+

+

 

 

Наказ

Нарада при директорі

2.

Документація вихователів

+

+

+

+

+

Нарада при директорі

3.

Робота органів учнівського самоврядування

+

 

+

 

+

Загальношкільні батьківські

4.

Організація позаурочної зайнятості учнів групи ризику

+

+

+

+

+

Наказ по школі

5.

Стан проведення виховних годин

 

+

 

+

+

Наказ по школі

Методичне об’єднання класних керівників

6.

Впровадження просвітницько-превентивних програм

 

+

+

 

 

Наказ по школі

7.

Робота з батьками

 

+

 

+

+

Педрада

Наказ

8.

Профорієнтаційна робота

+

+

+

+

+

Наказ по школі

9.

Робота з профілактики правопорушень

+

+

+

+

+

Наказ по школі

Нарада при директорі

10.

Робота з профілактики бездоглядності та бродяжництва

+

+

+

+

+

Наказ по школі

Нарада при директорі

 

 

Вивчення стану основних напрямів виховання

 

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Громадянське виховання

 

 

 

 

 

Родинно-сімейне виховання

 

 

 

 

 

 

Санітарно-просвітницьке виховання

 

 

 

 

 

Трудове виховання

 

 

 

 

 

 

 

Художньо-естетичне виховання

 

 

 

 

 

 

Превентивне виховання

 

 

 

 

 

 

Фізкультурно-оздоровче виховання

 

 

 

 

 

 

Правове виховання

 

 

 

 

 

 

 

Дитяче самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективний план вивчення стану викладання і рівня знань учнів

 

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Українська мова і література

 

+

 

 

 

Зарубіжна література

+

 

 

 

 

Англійська мова

+

 

 

 

 

Історія

+

 

 

 

 

Математика, фізика

 

 

 

+

 

Біологія, хімія

 

 

 

+

 

Географія

 

 

 

 

+

Основи здоров’я

 

 

 

+

 

Образотворче мистецтво

 

 

+

 

 

Фізична культура

 

+

 

 

 

Трудове навчання

 

 

+

 

 

Музика

 

+

 

 

 

Початкова школа

 

 

 

 

+

Розвиток мовлення

 

 

 

 

+

Етика

 

 

 

+

 

Інформатика

 

 

+

 

 

 

 

Контингент учнів

Класи

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

 

корекційні

з/о

корекційні

з/о

корекційні

з/о

корекційні

з/о

корекційні

з/о

Підготовчі

2/21

-

2/22

-

2/21

-

2/21

-

2/21

-

1

2/21

1/18

2/21

1/18

2/22

1/18

2/21

1/18

2/21

1/18

2

2/21

1/18

2/21

1/17

2/21

1/18

2/21

1/18

2/21

1/18

3

2/23

1/18

2/21

1/15

2/21

1/17

2/21

1/18

2/21

1/18

4

2/21

-

2/23

1/18

2/23

1/15

2/21

1/17

2 /21

1/17

Всього

10/107

3/54

10/108

4/68

10/108

4/68

10/105

4/71

10/105

4/71

5

2/16

1/18

1/12

1/18

1/10

1/18

2/23

1/15

2/21

1/17

6

3/28

-

2/16

1/18

1/12

1/18

1/10

1/18

2/23

1/15

7

3/31

-

3/28

-

2/16

1/18

1/12

1/18

1/10

1/18

8

2/22

-

3/31

-

3/28

 

2/16

1/18

1/12

1/18

9

2/18

-

2/22

-

3/31

-

3/28

-

2/16

1/18

Всього

12/115

1/18

12/109

2/36

10/97

3/54

9/89

4/69

8/82

5/86

Всього

26/294

26/321

27/327

27/334

27/344

 

 

Розвиток навчально-матеріальної бази

Зміст робіт

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

1.

Косметичний ремонт навчальних кабінетів

+

+

+

+

+

2.

Облаштування туалетів

+

 

 

 

+

3.

Заміна ділянок системи освітлення

 

+

+

 

 

4.

Облаштування холу школи:

*косметичний ремонт(перефарбування стін, стелі)

*виготовлення стендів

 

+

+

 

 

5.

Ремонт системи опалення актової зали

 

+

+

+

+

6.

Ремонт сходових майданчиків

+

 

 

 

+

7.

Озеленення

+

+

+

+

+

8.

Облаштування шкільної їдальні

*косметичний ремонт;

*ремонт кухні, підвальних приміщень;

 

+

+

+

+

+

9.

Поновлення посуду

+

+

+

+

+

10

Поновлення постільної білизни

+

+

+

+

+

11

Придбання вогнегасників(згідно з нормами)

+

 

 

+

 

12

Придбання мікшера, колонок

+

+

+

+

+

13

Придбання спортивного інвентаря

+

 

 

+

+

14

Ремонт 4 поверху спального корпусу

+

+

+

+

+

15.

Косметичний ремонт спалень, роздягальнь

+

+

+

+

+

16

Поновлення бібліотечного фонду

+

+

+

+

+

17

Перенесення музейної кімнати

+

 

 

 

 

18

Ремонт майстерень для занять праці

 

+

+

 

 

 

 

Єдиний інформаційний простір у школі

Мета проекту: створення єдиного інформаційно-освітнього простору, який містить сукупність технічних, програмних, телекомунікаційних і методичних засобів, що дозволяють застосувати в освітньому процесі нові інформаційні технології та здійснювати збирання, зберігання і обробку даних системи освіти. Основними учасниками та користувачами єдиного інформаційно-освітнього простору мають бути : педагоги, учні, адміністрація школи-інтернату, батьки.

Шляхи реалізації проекту  Організаційний етап(2016-2017н.р.)

Захід

Термін

Відповідальний

1.

Моніторинг вивчення реального володіння ІКТ учителями

2016

Заступник директора з НВР

2.

Розроблення регламенту та документації для проведення комплексної інвентаризації мультимедійного обладнання щодо оптимального використання

2016

Заступник директора з НВР, Заступник директора з АГЧ

3.

Створення умов для навчання співробітників школи –інтернату нових комп’ютерних технологій

Протягом 2016-2017н.р.

Директор,

Заступник директора з НВР

4.

Вивчення передових освітніх технологій

Протягом 2016-2017н.р.

Директор,

Заступник директора з НВР

5.

Створення внутрішньої бази інформаційних ресурсів

Протягом 2016-2017н.р.

Директор,

Заступник директора з НВР

6.

Впровадження навчальних програм з ІКТ підтримкою

 

 

Заступник директора з НВР, вчителі, керівники шкільних МО

Методичні заходи щодо реалізації проекту

7.

Круглий стіл «Гугл-календар-переваги та недоліки»

Жовтень 2016

 

Заступник директора з НВР

8.

Засідання творчої групи «Компютерні технології  як шлях підвищення мотивації на уроках»

Грудень 2016

Голови ШМО

9.

Семінар «Шляхи впровадження нових технологій. Метод проектів»

Лютий 2017

Заступник директора з НВР

Реалізаційний етап(2017-2018н.р.)

1.

Нарощування комп’ютерної мережі у школі, сприяння створенню другого комп’ютерного класу у школі

Протягом 2017-2018н.р.

Адміністрація, рада школи

2.

Запуск і налаштування шкільного виділеного сервера

До 2019 року

Директор

3.

Систематизація інформаційних ресурсів закладу

2017рік

Творча група, вчителі

4.

Розвиток шкільного сайту

Постійно

Інженер-електронік

5.

Залучення батьків до спілкування через ІКТ-технології(сайт школи, блоги вчителів)

Постійно

Адміністрація школи, батьківський комітет

6.

Інформатизація бібліотечної діяльності

2018 рік

Бібліотекар

7.

Організація системи інформаційної безпеки закладу

2017-2018

Адміністрація, батьківський комітет

8.

Організація внутрішньої системи підтримки обміну досвідом у галузі ІКТ

Постійно

Заступник директора з НВР, творча група, вчителі

Методичні заходи щодо реалізації проекту

9.

Педагогічна рада «Використання ІКТ у процесі самоосвіти вчителів як засіб підвищення професійної компетентності»

2017-2018

Адміністрація школи

10

Батьківський лекторій «Безпека в інтернеті –контроль»

2018

Заступник директора з НВР

Узагальнюваний  етап(2018-2019 н.р.)

1.

Мультимедійне оснащення двох навчальних кабінетів. Створення умов для навчання співробітників школи нових комп’ютерних технологій

2018

Директор,заступник директора з НВР, спонсори

2.

Систематизація інформаційних ресурсів закладу

2018-2019

Директор,заступник директора з НВР

3.

Упровадження дистанційного навчання

2018-2019

Директор,заступник директора з НВР, спонсори

 

Методичні заходи щодо реалізації проекту

4.

Семінар «Можливості Інтернет для вчителя й учня. Участь вчителів і учнів у телекомунікаційних проектах»

2018-2019

Адміністрація школи-інтернату

5.

Підсумкова конференція «Єдиний інформаційний простір навчального закладу-запорука ефективного функціонування школи»

2019

Адміністрація школи-інтернату

 

 

Циклограма контрольно-аналітичної діяльності

з/п

Зміст контролю

Місяць року

 

 

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

Навчальна організаційно-методична робота

1.

Підготовка до нового навчального року

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р

2.

Тарифікація, навчальні плани

Р,Н,ВО

Р,Н,ВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Комплектація контингенту учнів

Р,Н

Р

Корекція бази даних

Р,З

 

4.

Виконання навчальних програм

 

МО

 

 

Р

Н

 

 

 

 

НР

5.

Календарне планування

 

А,Р

 

 

 

А,Р

 

 

 

 

 

6.

Рівень навченості учнів

 

 

 

 

 

Е,А

 

 

Р

 

Е,Р

7.

Організоване закінчення семестру,року

 

 

 

 

І,Р,Н

 

 

 

І,Р,Н

 

 

8.

Виконання нормативних документів, контроль за веденням ділової документації

Р

Р

 

 

 

 

 

Р

А,К

А,Р,Н

 

9.

Робота з кадрами

 

Р

З,ВО

 

 

 

 

 

Р

 

І

10

Електронна база учнів, алфавітна книга

 

Р,Д

 

 

 

 

 

 

 

 

Р,Д

11

Оформлення особових справ

 

КЗв,Р

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗв,Р

12

Розклад навчальних занять

Р,Н

І

Р

 

 

І

Р

 

 

 

 

13

Робота гуртків і факультативів

 

Р,Н

 

 

 

Р

 

 

 

 

Н

14

Організація індивідуального навчання й індивідуального навчання на дому

 

Н

 

Р

 

 

Р

У

Р

К

 

15

Оформлення й видача документів про освіту

 

З

 

Р

КЗв

 

КЗв

 

 

КЗв

В

16

Перші дні дитини в школі

 

Р

ПК

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Ведення ділової документації

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

18

Ведення класних журналів

 

І

Н

МО

Н

МО

 

Н

Р

 

Н

19

Організація навчальних екскурсій

 

РН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Організація навчальної практики

 

Н,К

 

 

 

 

 

 

Р

П,Н,Нк

Р

21

Патріотичне виховання

Р

Н,І

Р

 

 

 

 

 

 

Н,Р

 

22

Спортивно-масова робота

Р, МО,Н

Л

Л

Л

Р,Л,З

Л

Л

Л

 

Н,Р

 

23

Організація оздоровлення учнів

 

Р,З,Нк

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

24

Планування виховної роботи

 

МО,Р

 

 

 

МО,Нк

 

 

 

 

 

25

Відвідування учнями школи

 

Р,З,Нк

Р,Л,З,Нк

Р,Л,З,Нк

Р,Л,З,Нк

Р,Л,З,Н

Р,Л,З,Нк

Р,Л,З

Р,Л,З,Нк

Р,Л,З,Нк

 

Державна підсумкова атестація

1.

Ознайомлення з нормативно-правовою базою