Нормативні засади внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Витяги з нормативних документів

Назва документу

Витяг із документу

Закон України «Про загальну середню освіту»

Система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система якості освіти) може включати:

-         стратегію та процедури забезпечення якості освіти;

-         систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

-         оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

-         оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;

-         оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;

-         забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;

-         забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;

-         інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

Стаття 41

 

Якість освіти – відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг.

Якість освітньої діяльності – рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг.

Стаття 1

Типове положення про атестацію педагогічних працівників

4.3. Кваліфікаційна категорія «спеціаліст» присвоюється педагогічним працівникам з повною вищою освітою, діяльність яких характеризується: здатністю забезпечувати засвоєння учнями навчальних програм; знання основ педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології; знанням теоретичних основ та сучасних досягнень науки з предмета, який вони викладають; використання інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі; вмінням вирішувати педагогічні проблеми; вмінням установлювати контакт з учнями , батьками, колегами по роботі; додержанням педагогічної етики, моралі.

4.4. Кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст», та які постійно вдосконалюють свій професійний рівень; використовують диференційований та індивідуальний підхід до учнів; володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи та їх якісним застосуванням; застосовують інноваційні технології у навчально-виховному процесі; знають основні нормативно-правові акти у галузі освіти; користуються авторитетом серед колег, учнів та їх батьків.

4.5. Кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії», та які використовують методи компетентнісно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу; володіють технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів; впроваджують передовий педагогічний досвід; формують навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці; уміють лаконічно, образно і виразно подати матеріал; вміють аргументувати свою позицію та володіють ораторським мистецтвом.

4.6. Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» присвоюється працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії», та які володіють інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовують та поширюють у професійному середовищі; володіють широким спектром стратегій навчання; вміють продукувати оригінальні, інноваційні ідеї; застосовують нестандартні форми проведення уроку; активно впроваджують форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів; вносять пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу в закладі освіти.

П.п.4.3-4.6.

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Система внутрішнього забезпечення якості освіти закладів освіти… включає в себе підвищення кваліфікації.

                                                 

 

 

П.4

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти(2011) Орієнтовані вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану (2013)

Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної складової навчального плану закладу освіти.

 

 

 

 

 

 

 

Змістом вимог до оцінювання є виявлення, вимірювання та оцінювання навчальних досягнень учнів, які структуровані у навчальних програмах, за предметами.

Розділ 1. Політики і процедури

Паспорт Положення

Мета

Забезпечення стратегічного розвитку закладу освіти з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку освіти України відповідно до Концептуальних засад реформування загальної середньої освіти, Законів України « Про освіту», «Про загальну середню освіту»

Стратегічні напрями розвитку

Система якості освіти:

-         система національно-патріотичного виховання;

-         система інформаційного забезпечення управління;

-         система державно-громадського управління

Очікувані результати

1.     Забезпечення високої якості освіти на двох ступенях (початкова школа – основна школа) і на трьох рівнях (учень – учитель – адміністрація).

2.     Упровадження компетентнісного підходу в освітній діяльності.

3.     Оптимальна система державно-громадського управління.

4.     Ефективна виховна система закладу освіти.

Критерії оцінювання

1.     Рівень виконання завдань кожного етапу.

2.     Рівень якості освіти на кожному ступені освіти.

3.     Рівень інформатизації освітньої діяльності.

4.     Рівень ефективності внутрішньої системи розвитку професійної компетентності педагогів.

5.     Рівень ефективності управління закладом освіти.

Розділ 2.

Освітнє середовище закладу освіти

 

Мета: забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці.

Критерії:

-         Приміщення і територія закладу освіти є безпечними й комфортними для навчання та праці; облаштовані з урахуванням розумного пристосування;

-         заклад освіти забезпечений навчальними й іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми;

-         здобувачі освіти та працівники закладу освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримують їх;

-         у закладі освіти створено умови для харчування здобувачів освіти;

-         у закладі освіти створено умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасників освітнього процесу формують навички безпечної поведінки в Інтернеті;

-         у закладі освіти існують умови для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної адаптації працівників;

-         заклад освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу, насильства, агресивної поведінки; забезпечує дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини;

-         у закладі освіти застосовують методики й технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (ЗПР); заклад освіти взаємодіє з батьками дітей ; фахівцями;

-         освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними вміннями, ведення здорового способу життя;

-         у закладі освіти створено простір інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу.

 

Розділ 3.

Система оцінювання освітньої діяльності учнів

 

    Мета: забезпечити реалізацію відкритої, прозорої і зрозумілої для учнів системи оцінювання їх навчальних досягнень.

Критерії:

-         учні отримають від педагогічних працівників інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень;

-         вимоги до оцінювання результатів навчання визначено з урахуванням компетентнісного підходу до навчання;

-         система оцінювання навчальних досягнень включає критерії, правила і процедури поточного й підсумкового оцінювання;

-         учителями розроблено критерії оцінювання, які грунтуються на критеріях, затверджених МОН, а також ураховано вивчення теми(обсяг годин на вивчення, кількість обов’язкових робіт), освітню програму закладу освіти,організаційну форму проведення навчального заняття;

-         учні проінформовані про розроблені вчителем критерії оцінювання. Інформація про критерії оцінювання донесена до учнів в усній формі, шляхом розміщення на інформаційному стенді в класі, за допомогою електронних видів комунікації;

-         у закладі освіти реалізують компетентнісний підхід до оцінювання навчальних досягнень учнів (оцінювати не лише результат роботи, але й процес навчання, індивідуальний поступ кожного учня; позитивно оцінювати досягнення учнів незалежно від того, значні вони чи скромні, якщо вони є результатом справжніх зусиль дитини; оцінювати рівень аргументації й уміння учнів висловлювати свою думку; розв’язувати проблеми та приймати рішення; розуміти, а не відтворювати фрагменти інформації; оцінювати уміння, які визначають здатність працювати в команді; уміння слухати, розв’язувати конфлікти, розв’язувати дискусійні питання та проблеми; уміння застосовувати знання в реальних життєвих ситуаціях;

-         учні вважають оцінювання результатів навчання справедливим і об’єктивним;

-         у закладі освіти здійснюють моніторинг якості освіти й аналізують його результати;

-         упроваджують методи формувального, мотиваційного оцінювання, самооцінювання, взаємооцінювання.

 

Розділ 4.

Система оцінювання педагогічної діяльності

 

    Мета: забезпечити об’єктивне оцінювання педагогічної діяльності, що сприяє підвищенню якості освіти.

Критерії:

-         якісне календарно-тематичне планування;

-         застосування освітніх технологій, спрямованих на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти;

-         формування та реалізація індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти (за потреби);

-         створення та/або використання освітніх ресурсів (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги тощо), ІКТ;

-         орієнтація освітнього процесу на формування суспільних цінностей у школярів, дотримання вимог наскрізного виховання;

-         постійне підвищення кваліфікації;

-         участь в освітніх проектах, інноваційній діяльності;

-         дотримання принципів педагогіки партнерства в освітній діяльності; співпраця з батьками учнів, забезпечення постійного зворотного зв’язку;

-         участь у різних формах професійної співпраці (наставництво, робота в професійних групах тощо);

-         дотримання академічної доброчесності, сприяння дотриманню академічної доброчесності учнями. 

Розділ 5.

Управлінські процеси закладу освіти

 

Мета: забезпечити ефективне управління внутрішньою системою забезпечення якості освіти.

Критерії:

-         нормативний і методичний супровід внутрішньої системи якості освіти;

-         якість стратегічного планування діяльності закладу з підвищення якості освіти;

-  якість річного планування діяльності з проблем підвищення якості освітньої діяльності;

-         наявність та оптимальність системи моніторингу якості освіти;

-         якість і результативність системи самооцінювання освітньої діяльності;

-         стан освітнього середовища закладу освіти;

- рівень психологічної комфортності освітнього середовища, забезпечення конструктивної взаємодії здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти;

-     оприлюднення інформації про діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах;

-  рівень кадрового забезпечення освітнього процесу й управління внутрішньою системою забезпечення якості освіти;

-      сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників;

-  наявність системи стимулювання педагогічної діяльності, розвитку педагогічної творчості, інноваційного середовища в закладі освіти;

-       створення умов для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу;

-       ефективність управлінських рішень;

-       рівень розвитку громадського самоврядування;

-      оптимальність режиму роботи закладу освіти та розкладу занять;

-      створення умов для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій учнів;

-   сприяння дотриманню принципів академічної доброчесності учасників освітнього процесу. 

Додаток 1 Критерії й індикатори оцінювання (само оцінювання) освітньої діяльності

Напрями

оцінювання

Вимоги до

освітньої

діяльності

Критерії

оцінювання

Індикатори оцінювання

Оцінка

1.Освітнє

середовище

закладу

освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Забезпечення комфортних

і безпечних

умов навчання

та праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.Приміщення і

територія закладу

освіти є безпечними

й комфортними для

навчання та праці

1.1.1.1.Облаштування території

закладу та розташування приміщень є безпечними

 

1.1.1.2.У закладі освіти забезпечують комфортний повітряно-тепловий режим, належне освітлення, прибирання приміщень, облаштування й утримання туалетів, дотримання питного режиму

 

1.1.1.3.У закладі освіти забезпечують раціональне використання приміщень і комплектування мережі класів (з урахуванням чисельності здобувачів освіти, їх особливих потреб, площі приміщень)

 

1.1.1.4.У закладі освіти є робочі місця для педагогічних працівників та облаштовані місця відпочинку для учасників освітнього процесу

 

1.1.2.Заклад освіти забезпечений навчальними й іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми

1.1.2.1.У закладі освіти є приміщення, необхідні для реалізації освітньої програми та забезпечення освітнього процесу

 

1.1.2.2.Частка навчальних кабінетів початкових класів, інформатики, кабінетів трудового навчання (обслуговуючої праці), спортивної зали, інших кабінетів, які обладнані засобами навчання відповідно до вимог законодавства та освітньої програми

 

1.1.3.Здобувачі освіти та працівники закладу освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримують їх

1.1.3.1.У закладі освіти проводять навчання/інструктажі з охорони  праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій

 

1.1.3.2.Учасники освітнього процесу дотримують вимог щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки

 

 

1.1.4.Працівники обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях

1.1.4.1.У закладі освіти проводять навчання/інструктажі педагогічних працівників із питань надання домедичної допомоги, реагування на випадки травмування або погіршення самопочуття здобувачів освіти під час освітнього процесу

 

1.1.4.2.У разі нещасного випадку педагогічні працівники та керівництво закладу діють у встановленому законодавством порядку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5.У закладі освіти створено умови для харчування здобувачів освіти

1.1.5.1.Організація харчування в закладі освіти сприяє формуванню культури здорового харчування у здобувачів освіти

 

 

1.1.5.2.Частка учасників освітнього процесу, які задоволені умовами харчування

 

1.1.6.У закладі освіти створено умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасників освітнього процесу формують навички безпечної поведінки в Інтернеті

 

1.1.6.1.У закладі освіти застосовують технічні засоби та інші інструменти контролю за безпечним користуванням мережею Інтернет

 

 

1.1.6.2.Здобувачі освіти та їхні батьки поінформовані закладом освіти щодо безпечного використання мережі Інтернет

 

1.1.7.У закладі освіти застосовують підходи для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної адаптації працівників

 

1.1.7.1.У закладі освіти налагоджено систему

роботи з адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу

 

 

1.1.7.2.Заклад освіти сприяє адаптації педагогічних працівників до професійної діяльності

 

1.2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.Заклад освіти планує та реалізує діяльність із запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі

 

1.2.1.1.У закладі освіти розроблено план заходів із запобігання та протидії булінгу

 

 

1.2.1.2.У закладі освіти реалізуються заходи із запобігання проявам дискримінації

 

 

1.2.1.3.Частка здобувачів освіти і педагогічних працівників, які вважають освітнє середовище безпечним і психологічно комфортним

 

 

1.2.1.4.Керівництво та педагогічні працівники закладу освіти проходять навчання, ознайомлюються з нормативно-правовими документами щодо виявлення булінгу, іншого насильства та запобігання йому

 

 

1.2.1.5.Заклад освіти співпрацює з представниками правоохоронних органів, іншими фахівцями з питань запобігання та протидії булінгу

 

1.2.2.Правила поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини

 

1.2.2.1У закладі освіти оприлюднені правила поведінки, спрямовані на формування позитивної мотивації у поведінці учасників освітнього процесу та реалізацію підходу, заснованого на правах людини

 

 

1.2.2.2.Частка учасників освітнього процесу, ознайомлених із правилами поведінки в закладі освіти

 

 

1.2.2.3.Учасники освітнього процесу дотримують прийнятих у закладі освіти правил поведінки

 

1.2.3.Директор та заступники директора закладу освіти, педагогічні працівники протидіють булінгу, іншим видам насильства, дотримують порядку реагування на їх прояви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.1.Із метою запобігання різним проявам насильства аналізують причини відсутності здобувачів освіти на заняттях і вживають відповідних заходів

 

 

1.2.3.2.Заклад освіти реагує на звернення про випадки булінгу

 

 

1.2.3.3.Психологічна служба (практичний психолог, соціальний педагог) закладу освіти здійснює системну роботу з виявлення, реагування та запобігання булінгу, іншому насильству (діагностування, індивідуальна робота, тренінгові заняття)

 

 

1.2.3.4.Частка здобувачів освіти (у тому числі із соціально-вразливих груп), які в разі потреби отримують у закладі освіти психолого-соціальну підтримку

 

 

1.2.3.5.Заклад освіти у випадку виявлення фактів булінгу й іншого насильства повідомляє органи та служби у справах дітей, правоохоронні органи

 

1.3.Формування розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.Приміщення та територія закладу освіти облаштовані з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.1.У закладі освіти забезпечено архітектурну доступність території та будівлі для осіб з особливими освітніми потребами

 

 

1.3.1.2.У закладі освіти приміщення (туалети, їдальня, облаштування коридорів, навчальних кабінетів) і територія (доріжки, ігрові майданчики) адаптовані для використання всіма учасниками освітнього процесу

 

 

1.3.1.3.У закладі освіти наявна та використовується ресурсна кімната, дидактичні засоби для осіб із особливими освітніми потребами

 

1.3.2.У закладі освіти застосовують методики та технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.1.Заклад освіти забезпечений вчителями-логопедами, практичним психологом, учителем -дефектологом

 

 

1.3.2.2.У закладі освіти забезпечено корекційну спрямованість освітнього процесу

 

 

1.3.2.3.Педагогічні працівники застосовують форми, методи, прийоми роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

 

 

1.3.2.4.У закладі освіти налагоджено співпрацю педагогічних працівників із питань навчання дітей з особливими освітніми потребами (створення команди психолого-педагогічного супроводу, розроблення індивідуальної програми розвитку)

 

1.3.3.Заклад освіти взаємодіє з батьками дітей з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти

 

1.3.3.1.У закладі освіти індивідуальна програма розвитку розроблена за участю батьків і створені умови для розвитку учнів

 

 

1.3.3.2.Заклад освіти співпрацює з інклюзивно-ресурсним центром щодо психолого-педагогічного супроводу дітей із особливими освітніми потребами

 

1.3.4.Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними вміннями, ведення здорового способу життя

 

 

1.3.4.1.У закладі освіти формують навички здорового способу життя (харчування, гігієна, фізична активність)та екологічно доцільну поведінку в здобувачів освіти

 

1.3.4.2.Простір закладу освіти, обладнання, засоби навчання сприяють формуванню ключових компетентностей і наскрізних умінь  здобувачів освіти