Аналіз роботи КЗШІ І-ІІ ступенів №1

за 2018/2019 навчальний рік 

 


Методична робота з педагогічними кадрами  КЗШІ І-ІІ ступенів №1 у 2018/2019 навчальному році проводилась відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Концепції нової української школи, Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової загальної середньої освіти, Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), документів та урядових рішень у галузі освіти, наказів і розпоряджень Міністерства освіти і науки України, наказу управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками загальноосвітніх навчальних закладів міста Кривого Рогу в 2018/2019 навчальному році», наказу КЗШІ №1 «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками КЗШІ І-ІІ ступенів №1 в 2018/2019 навчальному році», методичних рекомендацій комунального вищого навчального закладу «Дніпровська академія неперервної освіти», підвищення фахового рівня педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, їх готовності до інноваційної діяльності, створення необхідних умов для навчання та виховання школярів.

Методична служба школи виконувала основні завдання:

1.забезпечення науково-методичного супроводу роботи педколективу над методичною проблемою «Соціалізація особистості в сучасному освітньому просторі: методологічні та методичні підходи» в рамках реалізації обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (ІІІ етап);

2.забезпечення якісних організаційно-методичних умов упровадження нових Державних освітніх стандартів, здійснення профільного навчання, реалізація державних цільових програм;

3.підвищення якості загальної середньої освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку;

4.використання гнучких моделей управління загальноосвітнім закладом;

5.координація впровадження інформаційно-комунікаційних та медіаосвітніх технологій в управлінську, методичну діяльність, навчально-виховний процес та підвищення ІК- компетентності педагогів;

6.організація дослідно-пошукової, інноваційної та проектно-дослідницької діяльності учнів і педагогів, координація дослідно-експериментальної діяльності;

7.удосконалення системи моніторингових досліджень якості навчально-виховного процесу, дієвості управлінської та методичної роботи, рівня психолого-педагогічної компетентності педагогів, освітньої діяльності;

8.забезпечення методичного супроводу організації індивідуального, інклюзивного навчання, корекційної освіти учнів, які мають особливі освітні потреби;

9.координація впровадження інноваційних технологій щодо збереження і зміцнення фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я всіх учасників освітнього процесу.

Дієвість і системність методичної роботи в закладі протягом навчального року забезпечували 8 шкільних методичних комісій  (ШМК):

- вчителів початкових класів;

- вчителів суспільно-гуманітарних наук;

- вчителів точних та природничих наук;

- вчителів фізичного виховання, трудового навчання та предметів естетичного циклу;

- вчителів корекційно-розвиткових предметів;

- вихователів (І зміна);

- вихователів (ІІ зміна);

- класних керівників.

   Чільне місце в структурі методичної роботи посідала шкільна методична рада, діяльність якої спрямована на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу. На засіданнях методичної ради обговорювались та затверджувались заходи щодо вдосконалення науково-методичної роботи в школі; розглядались питання щодо результатів вивчення рівня якості знань, умінь і навичок учнів, рівень їх вихованості та розвитку, організації роботи з обдарованими дітьми, ведення ділової документації, виконання плану курсової підготовки, участі школярів у різних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт тощо.

У школі працювали: Школа становлення молодого вчителя; шкільні творчі групи, що здійснювали науково-дослідницьку експериментальну діяльність; постійно діючі психолого-педагогічні семінари; вебінари; науково-практичні конференції; семінари, круглі столи, майстер класи.

Методична робота з молодими педагогами, як цілісна система взаємопов’язаних дій і заходів, характеризується актуальністю змісту організаційних форм та оптимальністю досягнення результатів у розвитку ініціативи і творчості педагогів. Вона проводиться лише в активних формах групової роботи, таких як: дис­кусії, консиліуми, засідання круглого столу, ділові ігри, майстер-класи, тренінги тощо. Як результат, організація методичної роботи молодими педагогами школи забезпечує формування їх інноваційного мислення, спонукає до творчої роботи на науковому підґрунті.

Домінуючою формою методичної роботи з педкадрами була діяльність шкільних методичних комісій. Робота ШМК планувалась відповідно до потреб й інтересів педагогів. Під час засідань використовувалися різноманітні колективні форми роботи, а саме: тренінги, міні-лекції, круглі столи, майстер-класи, педагогічні мости, методичні аукціони, педагогічні студії. Активно використовувалися інтерактивні форми, як-то: «мозковий штурм», «відкритий мікрофон», «дискусійна зала», «рефлексія», «експрес-опитування», панельна дискусія».

З метою ознайомлення педагогів з інноваційними освітніми методиками й технологіями та практичного їх застосування в педагогічній діяльності на базі закладу  проведено науково-практичні семінари, конференції, круглі столи, майстер-класи, тренінги тощо. Методична робота з педпрацівниками не обмежувалась лише проведенням традиційних засідань ШМК, творчих груп, семінарів, конференцій, а була різноплановою, максимально диференційованою та інноваційно спрямованою.

Методичну роботу вчителів початкових класів протягом 2018 – 2019 н.р. очолювала Ткаченко А.Ю., спеціаліст другої кваліфікаційної категорії. У системі методичної  роботи вчителів початкових класів  відбулися зміни з урахуванням професійних потреб педагогів щодо впровадження ключових змін до оновлених програм, нових підходів для забезпечення якості освіти молодших школярів. Детально опрацьовано методичні рекомендації до оновлених програм початкової школи (1-4 клас). ШМК вчителів початкових класів протягом навчального року працювала над проблемою «Формування й розвиток загальномовленнєвих та загальнонавчальних умінь, розвиток розумових здібностей, сенсорний розвиток молодших школярів шляхом диференціації та індивідуалізації навчання, впровадження інноваційних технологій на засадах гуманної педагогіки». Досягнення поставленої мети в роботі ШМК реалізовувалось через колективні, групові та індивідуальні форми роботи: захист моделі уроку; «У творчій майстерні колеги»; засідання за круглим столом; педагогічний консультпункт; дискусія тощо.

На достатньому рівні проведено декаду початкової школи, до участі у якій були залучені всі учні початкових класів.

Але поряд з позитивним, що є в роботі ШМК вчителів початкових класів, є ще деякі напрямки роботи, що потребують вдосконалення. Слід зазначити, що потребує покращення робота з розвитку мовленнєвих, творчих здібностей школярів. Більше слід працювати над формуванням комунікативної, соціальної компетентності молодших учнів. Особливої уваги потребує робота з дітьми, яких ми відносимо до «групи резерву», а також з дітьми, які мають прогалини в знаннях.

У 2018/2019 н.р. методична робота з вчителями суспільно-гуманітарних дисциплін була спрямована на реалізацію проблеми «Формування соціально адаптованої, компетентної особистості, виховання активної громадянської позиції на уроках суспільно-гуманітарних дисциплін шляхом використання інноваційних технологій». Керівник ШМК вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін Вишнева В.А.

На високому рівні проведено заходи з позакласної роботи: День української писемності та мови, День рідної мови, предметні тижні з зарубіжної літератури, англійської мови, історії та правознавства. Вчитель Плаксіна С.В. активізувала роботу з учнями щодо залучення їх до журналістської діяльності.

Керівником ШМК Вишневою В.А. розроблені заходи до Дня рідної мови та Дня української писемності та мови.

Передовий педагогічний досвід вчителі суспільно-гуманітарного циклу висвітлювали у періодичних виданнях та в інтернет-ресурсах.

Слід зазначити, що в роботі ШМК вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін існує ряд недоліків:

-слід урізноманітнити форми роботи комісії, методи роботи педагогів з учнями щодо розвитку їх розумової й творчої діяльності та подальшої адаптації у громадському суспільстві, колективно визначати шляхи удосконалення роботи МК.

-недостатньо уваги приділялось індивідуальній роботі з учнями з англійської мови, історії для підготовки та залучення учнів до районних турів олімпіад. Вчителі недостатньо працюють над поширенням власного досвіду через друкування в педагогічній пресі 

Методична робота вчителів точних та природничих наук (керівник Свідзінська Т.П.) була спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми «Методологічні підходи до соціалізації особистості в процесі викладання точних та природничих наук». Вся робота ШМК була направлена на підпорядкування одній меті: надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності, активізації творчого потенціалу кожного вчителя.

Всі вчителі в своїй роботі використовують різноманітні форми та методи навчання, які дають змогу кожному учню проявляти ініціативу, самостійність; підтримувати прагнення учнів знаходити власний спосіб роботи, аналізувати та оцінювати результати. Вчителі Свідзінська Т.П., Паровенко Н.Е., Ткачук М.А., Платонова О.М., Назаренко К.В., Ривкіна К.Є., Сімоненко А.В., Лисиця Н.Г. впроваджують в практику роботи новітні технології, проводять уроки з мультимедійною підтримкою. Всі вчителі ШМК мають дидактичний та роздатковий матеріал, матеріал для організації індивідуальної корекційної роботи з учнями.

Майже всі педагоги ШМК мають публікації власних робіт у методичних фахових журналах.

Однак в роботі ШМК є певні недоліки. Слід активізувати позакласну роботу з учнями з географії, фізики. Необхідно ширше залучати учнів до участі в позашкільних конкурсах з математики, інформатики, фізики, біології.

Шкільна методична комісія вчителів фізичного виховання, трудового навчання та предметів естетичного циклу (керівник Есько Н.Є.)  протягом 2018-2019 навчального року працювала над проблемою «Формування духовно багатої, зорієнтованої на творчу діяльність особистості, здатної до саморозвитку та соціалізації в суспільстві». З урахуванням рекомендацій, що містяться нормативно-правових документах МОН України, основними напрямки роботи є: формування позитивної мотивації до навчання; реалізація принципів патріотичного виховання в розвитку особистості; формування особистості, здатної до саморозвитку та соціалізації у суспільстві; розвиток особистості, зорієнтованої на творчу діяльність.

Для вчителів фізичної культури, музичного та образотворчого мистецтва, художньої культури та трудового навчання проведено такі методичні заходи: круглий стіл «Удосконалення уроку, як засобу розвитку вчителя та учнів. Формування зоорієнтованої на творчу працю особистості»; круглий стіл «Гуманна педагогіка – педагогіка майбутнього, впровадження ідей та принципів гуманної педагогіки на уроках фізичної культуру, образотворчого мистецтва та трудового навчання».

На високому рівні педагогами фізичної культури, музичного та образотворчого мистецтв та трудового навчання були проведені бінарні уроки.

Слід зазначити, що потребує вдосконалення робота вчителів ШМК з позакласної роботи з предметів. Потребує якісного покращення проведення предметних тижнів, залучення учнів до проектної діяльності, до участі в районних турах предметних олімпіад.

Шкільні методичні комісії вихователів (І, ІІ зміни) протягом навчального року працювали над методичною проблемою «Виховання активної, самостійної особистості, свідомого патріота, громадянина України, соціально адаптованого до нових умов життя шляхом удосконалення виховного процесу на засадах гуманної педагогіки».  Робота ШМК була спрямована на реалізацію таких завдань: утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей; усвідомлення взаємозв’зку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю; утвердження гуманістичної моралі як базової основи громадянського суспільства; впровадження в практику роботи вихователів прогресивних педагогічних концепцій, інноваційних технологій, моделей, оптимальних форм та методів виховної роботи з учнями.

На засіданнях ШМК вихователів обговорювались актуальні проблеми методики проведення само підготовок, позакласних заходів, основних напрямків виховної роботи з учнями. Проведено моніторинг підвищення рівня методичної кваліфікації вихователів.

Як недолік, слід відмітити низьку активність вихователів щодо залучення учнів до роботи в творчих проектах, майстернях, групах за інтересами, недостатню диференційовану та індивідуальну роботу з учнями. Необхідно більше уваги приділити відпрацюванню самостійних навичок учнів, умінню працювати з навчальною літературою, інформаційними джерелами. Потребує покращення робота щодо дотримання єдиних педагогічних вимог до учнів, наступність в роботі з вчителями-предметниками. Одним з недоліків роботи ШМК була недостатньо спланована роботи з  молодими спеціалістами.

Робота ШМК здійснювалась за такими напрямками: «Розвиток креативної освіти для розвитку інноваційної особистості», «Корекційна робота», «Позаурочна діяльність», «Самоосвіта вчителів», «Вивчення та підвищення рівня знань, умінь і навичок», «Атестація вчителів», оволодіння інноваційним типом навчання, теоретичним підґрунтям якого є особистісно-зорієнтоване навчання.

З 2016/2017 навчального року в школі почала працювати шкільна методична комісія вчителів корекційно-розвиткових предметів (керівник Ігнатченко О.М.). Методична проблема, над якою працювали корекційні педагоги – «Застосування інноваційних технологій в корекційно-розвитковій роботі – запорука успішного розвитку мовлення і мислення дітей».

Протягом  2018 – 2019 навчального року корекційно - розвиткова робота в закладі здійснювалась відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», інструктивно - методичного  листа МОН України від 12.07.2017 № 1/9–385 «Про навчальні плани та організацію  навчально – реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2018/2019 навчальному році»,   наказу КЗШІ №1 від 23.08.2018 №212 «Про організацію роботи корекційних педагогів на 2018-2019 навчальний рік» та згідно річного плану роботи закладу на навчальний рік.

Корекційно - розвиткова робота з дітьми протягом року була невід’ємною складовою усього освітнього реабілітаційного процесу,  що організовувався у школі як у першу так і у другу половину дня.

Головна мета корекційної роботи  була спрямована на надання кваліфікованої корекційно - реабілітаційної допомоги учням (вихованцям), які мають психофізичні порушення,  вади усного і писемного мовлення.

В закладі впродовж  2018 – 2019 навчального року заняття з розвитку мовлення й корекції розвитку проводили 4 корекційні педагоги:  вчитель – дефектолог Есько Ю.В., вчителі – логопеди – Гуль І.В., Ігнатченко О.М., Горлова Н.М. та вчителі початкових класів, які мають корекційну освіту – Мостова М.Є.

Враховуючи рекомендації протоколів міської психолого – медико - педагогічної консультації та проведення на початку навчального року первинного комплексного обстеження учнів корекційними педагогами закладу були сформовані логопедичні групи та укомплектовані диференційовані групи навчання дітей з врахуванням рівня розвитку їх пізнавальних процесів та індивідуальних психофізичних особливостей  школяра.  Наповнюваність групи складала 2 – 6 чол. Тривалість індивідуального корекційно – розвиткового заняття  тривала 20 – 25 хв., групового  - 35 – 40 хв.

Корекційною  складовою кожного  заняття була робота над розвитком пам’яті, мислення, уваги,  виразністю мовлення, формуванням вимови, робота над словесним, логічним наголосом, темпом, злитністю, ритміко - інтонаційними особливостями мовлення.

Особлива увага надавалась спеціальним корекційно - розвитковим заняттям з учнями – логопатами та дітьми, які навчаються за спеціальними навчальними програмами. Вся робота здійснювалась на основі  диференційованого підходу до навчання та виховання дітей, що виявлявся через врахування рівня загального та мовленнєвого розвитку дітей, порушення  психофізичного розвитку та особистісних якостей.

Корекційно – розвиткові заняття дали певний результат у подоланні мовленнєвих порушень і ефективно вплинули на загальний розвиток учнів.

З метою визначення спільних шляхів підвищення рівня корекційної спрямованості в закладі другий рік поспіль працює методична комісія корекційних педагогів, яку очолює вчитель – логопед Ігнатченко О.М.

За 2018 – 2019 н.р. було проведено 4 засідання кафедри корекційних педагогів. Всі вчителі приймали активну участь у обговоренні запропонованих тем.

Відповідно до річного плану школи у жовтні - листопаді 2018 року проводилась декада корекційно – розвиткової роботи за назвою «Мовляндія». Корекційними педагогами: Гуль І.В., Горловою Н.М., Мостовою М.Є., Ігнатченко О.М. та Есько Ю.В. були підготовлені різноманітні цікаві, наповненні корекційною спрямованістю вправи та завдання для учнів.

В рамках  корекційної декади  педагоги Ігнатченко О.М., Есько Ю.В., Горлова Н.М., Гуль І.В. на належному методичному рівні провели заняття, позакласні заходи та показали свою педагогічну майстерність:

Ø  Ігнатченко О.М. – проект «Слухняні совенята» з учнями 1 –Б класу;

Ø  Гуль І.В. – проект Подорож фантазерів» з учнями 4 – А класу;

Ø  Есько Ю.В. – проект «Чарівний кошик осінніх дарів» з учнями 2- А класу»;

Ø  Вчитель- логопед Горлова Н.М. – проект «Шипілочки» з учнями 1- В класу.

Корекційна декада завершилась підведенням підсумків та виставкою виготовлених дітьми проектами.

      Протягом 2018 - 2019 навчального року діяльність корекційних педагогів контролювалась адміністрацією закладу, були відвідані ряд індивідуальних занять:

Ø  Індивідуальне корекційне заняття з ученицею 1-Б класу Болбас К.

«Вимова зв.ц у відкритому складі»  (Есько Ю.В.);

Ø  Індивідуальне корекційне заняття з ученицею 2-Б класу Ляшенко О.

«Звук та буква Г. Узгодження прикметника з іменником. Антоніми. Птахи.» (Горлова Н.М.);

Ø  Індивідуальне корекційне заняття з учнем 4-Б класу Федоренко М.

«Диференціація Ш-Ж. Складання питальних речень. Тема: 8 Березня»    (Ігнатченко О.М.)

Ø  Індивідуальне корекційне заняття з учнем 4-Б класу Гермаком Д.

«Диференціація звуків [з] - [с]»  (Ігнатченко О.М.);

Ø  Індивідуальне корекційне заняття з ученицею 2-Б класу Ляшенко О.

«Диференціація звуків [с] - [ш]. Закріплення понять «свистячі» - «шиплячі» звуки (Горлова Н.М.).

В березні 2019 року корекційний педагог Мостова М.Є.  пройшла педагогічну атестацію та успішно підвищила кваліфікаційну категорію.

З метою обміну професійної майстерності кожен з корекційних педагогів презентував свої напрацювання з власної теми самоосвіти:

- Ігнатченко О.М. « Застосування інноваційних технологій в логопедичній роботі  - запорука успішного розвитку мовлення дітей»;

- Горлова Н.М. «Розвиток словесної творчості у дітей із загальним недорозвиненням мовлення»;

- Есько Ю.В. «Комплексна реабілітація та соціалізація дітей в громадянському суспільстві шляхом впровадження спеціальних методик розвитку психічних процесів»;

- Мостова М.Є. «Формування в учнів класів інтенсивної педагогічної корекції здоров’язбережувальної компетентності засобами інтерактивних методів навчання»;

- Гуль І.В. «Використання інноваційних комп’ютерних технологій корекції мовлення учнів початкових класів з метою розвитку креативної особистості».

Протягом 2018 – 2019 навчального року педагогами кафедри відвідано різноманітні конференції, майстер – класи, семінари.

Протягом навчального року належну увагу корекційні педагоги приділяли поповненню кабінетів методичною літературою та дидактичними посібниками, виготовленню наочного та роздаткового матеріалу, оформленню кабінетів. Корекційні педагоги постійно займаються самоосвітою, підвищуючи професійний науково – методичний рівень.

Аналізуючи стан корекційно - розвиткової роботи закладу, слід відзначити  виконавчу дисципліну корекційних  педагогів,  які відповідально, сумлінно ставляться до виконання своїх обов’язків, широко впроваджують інтерактивні методи і форми роботи з дітьми з особливими потребами.

Методично - консультативна робота корекційних педагогів протягом 2018 – 2019 н.р.  була спрямована на організацію консультативної допомоги педагогічним працівникам закладу, батькам учнів з питань якісного здійснення кваліфікаційної допомоги дітям з особливими потребами, ефективного формування в учнів системи знань, умінь, навичок, необхідних для самостійної життєдіяльності,  формування у них реалістичного світогляду та здійснення комплексної реабілітації в системі навчально-виховних заходів школи та в умовах сім’ї.

Слід зазначити,  що організація корекційно – розвиткової роботи школи була керованою, планомірною і давала здебільшого позитивні результати щодо підвищення рівня корекційної спрямованості навчально – виховного процесу.  Але в роботі корекційних педагогів залишились і недостатньо опрацьовані  питання, які необхідно вирішити в наступному навчальному році. Насамперед,  це питання вивчення та поширення передового педагогічного досвіду шляхом відвідування занять, заходів, продовження створення банку даних передового педагогічного досвіду корекційних педагогів та впровадження його в практику роботи школи - інтернату

Згідно з річним планом роботи школи у червні 2019 року адміністрацією закладу проаналізовано та підведено підсумки курсової перепідготовки педагогічних кадрів в 2018 – 2019 навчальному році.

Згідно з планом-графіком на 2018-2019 н.р. курсову перепідготовку повинні були пройти 28 педагогів, із них на базі КВНЗ «ДАНО»  7 педагогів, на базі ДВНЗ «КДПУ» 28 вчителів , 1 – м. Київ.

В I семестрі 2018 – 2019 н.р. на базі КВНЗ «ДАНО» пройшли перепідготовку соціальний педагог Коваленко В.К., педагог організатор Шаповал Р.В.

В ІІ семестрі 2018-2019 н.р. на базі КВНЗ «ДАНО» пройшли перепідготовку новопризначений заступник директора Мостова М.Є., вчителі – логопеди Горлова Н.М, Гуль І.В., шкільний бібліотекар Биковець Н.Ю., заступник директора з питань виховної роботи Паровенко Н.Е.

Таким чином, план перепідготовки на базі КВНЗ «ДАНО»  на 2018-2019 н.р. виконано повністю.

На базі ДВНЗ «КДПУ» пройшли перепідготовку вчителі англійської мови Іванова І.І., Грунь А.В., Александрова Т.П., вчителі початкової школи Неплях Н.П., Божук С.М., Мостова М.Є., Пєнкіна О.М., вчителі української мови і літератури Вишнева В.А., Батеха Т.А., вчителі математики Паровенко Н.Е., Платонова О.М., вчитель географії Кравчук А.С., вчитель технічної праці Драгін Є.С., вихователі Боровик О.Л., Грунь В.В., Карпенко Н.В., Лайчук Л.П., Натяжко А.Г., Запорожець О.В., Ковальова І.В., Коваль Н.С., Мальнєва В.В., Міненок І.В., Новожилова Г.В., Богданова Г.Ю.

На нараді при директорові члени педагогічного колективу були ознайомлені з  вимогами ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет Центру до університетської та післядипломної освіти» до оформлення кваліфікаційної категорії; зі зразком оформлення титульної сторінки, бібліографічного опису у списку використаної літератури.

З 22 жовтня по 26 жовтня 2018 р. у м. Києві проводився ІI етап курсової перепідготовки для директорів експериментальних закладів загальної середньої освіти з проблем інклюзивної освіти, який відвідала Кисла Т.А., директор школи.

Вчителі та вихователі заздалегідь ознайомлені з графіком проходження курсової перепідготовки. При підготовці до перепідготовки адміністрація закладу націлювала педагогів на вибір актуальної тематики кваліфікаційної роботи, її відповідність сучасному стану й перспективному розвитку навчально-виховного процесу, практичним завданням школи-інтернату.

Самоосвітня діяльність педагогів охоплювала всі ланки освітнього процесу:

- впровадження інноваційних технологій, інтерактивних методів, форм навчання та  виховання;

- проведення корекційної роботи з учнями класів інтерактивної педагогічної корекції засобами диференціації та індивідуалізації навчання;

- формування соціально адаптованої особистості  тощо.

       Курсова перепідготовка в закладі передбачала підвищення фахового рівня і в післякурсовий період. Після проходження курсів перепідготовки кожен педагог  звітує про  результати перепідготовки, члени методичної ради ознайомлюються з рецензіями, виданими за результатами перевірки курсових робіт. Протягом року педагоги виступали з доповідями на засіданнях шкільних методичних комісій, готували виступи для круглих столів, семінарів-практикумів, педагогічних рад тощо.

 

Всі вчителі та вихователі виступили зі звітами про самоосвіту на  підсумкових засіданнях шкільних методичних комісій.

Участь педагогічних працівників закладу в методичних заходах

 

Кисла Т.А., Паровенко Н.Е. – учасники семінару-тренінгу «Підтримка ініціатив батьків, як шлях до соціального благополуччя суспільства».

 

Свідзінська Т.П., вчитель фізики – участь у засіданні школи педагогічного зростання для вчителів фізики за темою: «Заняття міської школи педагогічного зростання для вчителів фізики. «Розв’язування задач на застосування законів геометричної оптики. Метод аналогій та розмірностей при розв’язуванні задач».

 

Остапенко В.Ю. вчитель художнього мистецтва – участь у міському майстер-класі «Інтеграційний підхід у викладанні мистецьких дисциплін як соціалізуючий аспект розвитку пізнавальної активності учнів».

 

Неплях Н.П., Ткаченко А.ю., Манжосова Т.В., Білобровка З.і., Клисак Н.І., Хозяйонок В.В., Божук С.М., Зубкова Т.В., Петриченко Т.М., Шилко В.В., вчителі початкових класів – участь в авторському тренінгу Ходиної О.Б. «Впровадження наскрізної лінії «креативність» згідно Концепції НУШ у навчально-виховний процес початкової школи».

 

Неплях Н.П., Божук С.М., Петриченко Т.М., вчителі початкових класів – участь у семінарі: «Вивчення можливостей мультимедійної навчально-освітньої системи «КМ Меdia Ed Profi» НУШ 1 – 2 класи», як сучасного електронного засобу навчання».

 

Кисла Т. А.-  директор школи, Карпенко Н.В. – соц..педагог – участь у науково-практичному семінарі «Системний підхід до формування інклюзивного простору в освітньому середовищі».

 

Мостова М. Є., заступник директора з НВР – участь у міському майстер-класі з теми: «Підвищення ефективності освітнього процесу в початковій школі на засадах компетентнісного підходу».

 

Свідзінська Т.П. – вчитель фізики – участь у міському семінарі для педагогічного зростання вчителів фізики з теми: «Спеціальна теорія відносності», «Методи розв’язування графічних задач з фізики», «Відносність руху та закон додавання швидкостей у задачах з фізики», «Розв’язування задач на швидкість».

 

Паровенко Н.Е. – заступник директора з НВР – участь у міському науково – методичному тьютор фесті «Конструктивна взаємодія в колективі з педагогами поколінь Х,У» у рамках міського педагогічного проекту «Заступник директора школи, як ментор і тьютор учителя в умовах Нової української школи».

 

Кравчук А.С. – ст. вихователь, Карпенко Н.В. – соц.. педагог – участь у міському тренінгу «Надія і житло для дітей».

 

Кравчук А.С. – ст. вихователь, Карпенко Н.В. – соц.. педагог , Чумаченко С.А. – вихователь – участие в тренинге «Стратегия и помощь детей в социуме».

 

 

Сущенко С.О. – практичний психолог – участь у тренінгу «Актуальні питання профілактики насильства, булінгу».

Виступи педагогічних працівників закладу на методичних заходах  районого рівня

 

Зубкова Т.В., вчитель початкових класів – виступ на районному методичному об’єднанні вчителів початкових класів з теми: «Психолого–педагогічні аспекти почерку дитини та розвитку інтелекту».

 

Вишнева В.А., вчитель української мови та літератури – виступ на районному об’єднанні вчителів суспільно-гуманітарного циклу з теми: «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови та літератури засобами інноваційних технологій».

 

Кожухар І.О., вчитель історії  - виступ на районному методичному об’єднанні вчителів історії і права з теми: «Впровадження інтерактивних форм і методів навчання як засіб формування історичного мислення, моральних цінностей, базових компетентностей  учнів на уроках історії».

 

Хозяйонок В.В., вчитель початкових класів – виступ на районному методичному об’єднанні вчителів початкових класів з теми: Використання мнемо таблиць, складання загадок, казок на уроках природознавства».

 

Білобровка З.І., вчитель початкових класів – виступ на районному семінарі для вчителів 4-х класів «Включення в освітній соціалізуючий простір дітей з особливими потребами».

 

 

Биковець Н.Ю., завідувач бібліотеки – виступ на районному метод об’єднанні бібліотекарів «Роль шкільної бібліотеки в креативно – освітньому процесі».

Участь педагогів закладу в роботі фахових журі предметних олімпіад, конкурсів (за кожного члена журі) районний рівень

 

ІІ тур олімпіади  з української мови  та літератури (Вишнева В.А.);

ІІ тур Міжнародного конкурсу знавців української мови  ім. П. Яцика (Вишнева В.А., Плаксіна С.В);

Мовно-літературний конкурс ім. Т. Шевченка  (Вишнева В.А., Батеха Т.А.);

ІІ тур предметної олімпіади з трудового навчання (Есько Н.Є., Драгін Є.С.);

Міжнародний конкурс до дня матері «Малюнок. Вірш. Лист до матері» (Вишнева В.А.).

Участь педагогів закладу в роботі фахових журі предметних олімпіад, конкурсів в початковій школі (за кожного члена журі) районний рівень

«Первоцвіт» (вчителі початкових класів Шилко В.В., Білобровка З.І., Ткаченко А.Ю.).

Участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах    

 

(5- 11 класи) районний етап

4 учнів:

Петренко І. – з трудового навчання;

Новікова Л., Ткаченко О., Калюжна Є. – з української мови.

Участь у міських олімпіадах серед молодших школярів

 

очний (районний) етап

Участь: 2 учнів: Бока І., Остапчук І.;

ІІІ місце: 1 учень:  Король Андрій, олімпіада з математики. 

Участь молодших школярів у міському конкурсі літературних творчих робіт «Первоцвіт» районний етап

ІІ місце: 1 учень: Король Андрій, номінація: «Майстер художнього слова»;

І місце: 2 учня:  Польова Яна, номінація: майстер художнього слова; Андибура Ольга, номінація: «Чарівний пензлик».

Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П.Яцика (5-11 класи)

 

районний етап

5 учнів: Щербаченко Т., Печерських Т., Ніковська Л., Чекнаді В., Калюжна Є.

Мовно-літературний конкурс ім.Т.Шевченка

 

районний етап

4 учнів: Печерських Т., Ніковська Л., Газієва В., Калюжна Є.