СТАТУТ

КРИВОРІЗЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 

ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ І-ІІ СТУПЕНІВ №1

КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


1. Загальні положення

1.1. Криворізька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів №1 Криворізької міської ради Дніпропетровської області — це комунальний навчальний заклад, заснований на власності територіальної громади міста Кривого Рогу Дніпропетровської області (далі - Заклад). Загальноосвітня школа-інтернат - це  загальноосвітній  навчальний заклад I-II ступенів,  що забезпечує  реалізацію  права  дітей,  які  потребують  соціальної допомоги, на загальну середню освіту.

1.2. Заклад здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”,  Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, інших нормативно-правових актів, власного Статуту.

1.3. Заклад є юридичною особою, може мати реєстраційний та інші рахунки в органах Державної казначейської служби України та в банківських установах, самостійний баланс. Має печатку, штамп і бланки Закладу.

1.4 Заклад зареєстровано рішенням виконкому Криворізької міської ради від 13.04.1994 №132(1) як Неповна середня загальноосвітня школа-інтернат №1. У зв’язку зі зміною назви Закладу на: Криворізька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів №1 Криворізької міської ради Дніпропетровської області – перереєстровано 24.02.2005(номер запису 12271050001001826).

1.5. Засновником Закладу та власником його майна є територіальна громада міста Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради (далі - Власник). Заклад підконтрольний Власнику, підпорядкований та підзвітний уповноваженим органам управління: відділу освіти виконкому Металургійної районної у місті ради (безпосередньо) та управлінню освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, у межах наданих повноважень.

1.6. Заклад є правонаступником всіх прав та обов’язків неповної середньої загальноосвітньої школи-інтернату №1, зареєстрованої 13.04.1994.

1.7. Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування Закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

1.8. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством України, та власним Статутом.

1.9. У Закладі визначена українська мова навчання (рішення виконкому Криворізької міської ради №132(1) від 13.04.94) і введені перші - дев’яті класи для дітей з особливими освітніми потребами. За запитом учнів і батьків можуть запроваджуватись профільні класи.

1.10. У Закладі створюються та функціонують методичні об’єднання, творчі групи, які визначаються педагогічною радою, соціально-психологічна служба.

1.11. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються лікарем, медичними сестрами на базі медичного кабінету Закладу, згідно з штатним розписом.

1.12. Заклад здійснює військовий облік та бронювання військовозобов’язаних.

1.13.Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою згідно з чинним законодавством України за реалізацію головних завдань.

1.14. Заклад набуває майнових та немайнових прав, відповідає за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна, виступає позивачем і відповідачем у суді, користується іншими правами, несе відповідальні обов’язки юридичної особи згідно з чинним законодавством України.

1.15.   З моменту реєстрації цього Статуту втрачає чинність Статут, зареєстрований 25.05.2016.

1.16. Повна назва закладу: Криворізька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів №1 Криворізької міської ради Дніпропетровської області; скорочена назва закладу: КЗШІ І-ІІ ступенів №1 КМР ДО.

1.17. Місцезнаходження Закладу:

 50006, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Соборності, будинок 20г.

2.      Мета та предмет діяльності Закладу

2.1. Головною метою Закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти. Метою спеціальних класів у Закладі є реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти за місцем проживання, створення передумов для соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство.

2.2. Головними завданнями Закладу є:

2.2.1 забезпечення реалізації права дітей, які потребують соціальної допомоги, на загальну середню освіту;

2.2.2   виховання громадянина України;

2.2.3 виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

2.2.4 утримання, виховання та навчання дітей, які потребують соціальної допомоги(не мають необхідних умов для  виховання  та  навчання  в  сім'ї), розвиток їх природних здібностей, формування соціально зрілої особистості;

2.2.5 забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття відповідного рівня загальної середньої освіти згідно з їх можливостями, здібностями з урахуванням індивідуальних можливостей розвитку;

2.2.6 формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

2.2.7 надання комплексної педагогічної, психологічної, корекційно-розвивальної допомоги дітям, які потребують корекції фізичного і розумового розвитку;

2.2.8  забезпечення ранньої соціалізації та підготовки дітей з особливими освітніми потребами до здобуття відповідного рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з психолого-педагогічною,соціальною реабілітацією;

2.2.9  забезпечення системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з урахуванням стану їх здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учнів;

2.2.10 здійснення соціально-педагогічного патронажу: надання психолого-педагогічної допомоги батькам ( особам, які їх замінюють) з метою залучення їх та дітей до навчально-виховного й реабілітаційного процесів;

2.2.11    упровадження інноваційних освітніх технологій у практичну діяльність Закладу;

2.2.12    розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх допрофесійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості;

2.2.13    сприяння фізичному і психічному розвитку дітей;

2.2.14  створення найсприятливіших умов, максимально наближених до домашніх для організації життя й розвитку дітей,оволодіння ними системою наукових знань про природу, людину і суспільство, оточення кожного вихованця турботою і увагою.

 2.3. Особливості умов виховання, навчання, утримання дітей в Закладі визначаються наступним чином:

2.3.1 за наявності відповідних контингентів, матеріально - технічної бази та вчителів – дефектологів Заклад  може мати спеціальні класи для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

2.3.2 з метою забезпечення диференційованого підходу до навчання в Закладі  можуть створюватися класи з поглибленим вивченням окремих предметів;

2.3.3 гнучкою системою навчальної, виховної та корекційної роботи;

2.3.4 створенням спеціальних умов для корекційної спрямованості навчання, виховання й подолання порушень фізичного та психічного розвитку, формування мовлення, інших психічних процесів, поліпшення стану здоров’я з урахуванням характеру порушення розвитку;

2.3.5 здійсненням індивідуального та диференційованого підходу в навчанні та вихованні дітей з вадами розвитку відповідно до особливостей навчально – пізнавальної діяльності з урахуванням характеру порушення розвитку;

2.3.6 створенням сприятливих умов для самовираження особливостей учнів у різних видах діяльності, розкриття в них позитивних природних нахилів, здібностей і обдарувань.

2.4. Діяльність Закладу будується на принципах: доступності; гуманізму; демократизму; незалежності від політичних, громадських та релігійних об’єднань; взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання; рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями; диференціації змісту і форм освіти; науковості; розвиваючого характеру навчання; гнучкості і прогностичності; єдності і наступності; безперервності і різноманітності; поєднання державного управління і громадського самоврядування.

2.5. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

2.5.1 охорону прав особистості дітей, їх соціальну захищеність;

2.5.2  безпечні умови освітньої діяльності;

2.5.3 дотримання державних стандартів освіти;

2.5.4 дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

2.5.5 дотримання фінансової дисципліни.

  

3. Права та обов’язки Закладу

3.1.  Заклад має право:

3.1.1 проходити в установленому порядку державну атестацію;

3.1.2 визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із Власником;

3.1.3 визначати варіативну частину робочого навчального плану;

3.1.4 в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

3.1.5 спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить чинному законодавству України;

3.1.6 створювати в установленому порядку за згодою  уповноваженого органу управління структурні підрозділи для здійснення навчальної, виховної, корекційної та іншої діяльності, якщо це не суперечить чинному законодавству України;

3.1.7 формувати відповідно до чинного законодавства України штати адміністративно – господарського, педагогічного персоналу;

3.1.8 отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо), як благодійні внески від фізичних та юридичних осіб;

3.1.9  укладати угоди про спільну діяльність з підприємствами, установами й організаціями, а також фізичними особами в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства України та Статуту;

3.1.10  вести самостійно наукову, навчальну діяльність згідно з чинним законодавством України;

3.1.11 створювати сприятливі умови для реалізації педагогічних ініціатив та апробації наукових розробок, методичних посібників тощо;

3.1.12 розробляти та апробувати навчально – методичні матеріали, інноваційні методики й засоби навчання дітей з особливими освітніми потребами;

3.1.13 здійснювати інформаційне забезпечення та популяризувати передові технології корекційно – розвиткової роботи;

3.1.14 забезпечувати інформування соціуму про основні напрями та результати діяльності через сайт Закладу, ЗМІ;

3.1.15 отримувати за результатами акредитації додаткові права та пільги, передбачені для закладів відповідного рівня;

3.1.16 розвивати власну матеріальну базу;

3.1.17 відповідно до чинного законодавства України встановлювати тарифні розряди працівникам Закладу за погодженням з уповноваженим органом управління;

3.2. Заклад виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, відповідає за раціональне використання і відтворення природних ресурсів, за забезпечення екологічної безпеки.

3.3. Заклад в установлені терміни надає Власнику або уповноваженому ним органу звіт про результати своєї діяльності.

3.4. Ревізія та перевірки діяльності Закладу контролюючими органами, в тому числі органами Власника, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

3.5. Заклад організовує зберігання документів. Складає угоду з органами державного архіву на предмет архівного обслуговування.

3.6. Взаємовідносини Закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

  

4. Організація навчально-виховного процесу

4.1. Порядок організації навчально-виховного процесу в Закладі визначається відповідно до законів України, чинних нормативно-правових актів з урахуванням профілю Закладу, Статутом.

4.2. Навчально-виховний процес у Закладі здійснюється державною мовою.

4.3. Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану роботи. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується педагогічною радою Закладу.

4.4. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини. Робочий навчальний план Закладу затверджується місцевим органом управління освіти. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються щоденний розклад уроків та режим роботи (щоденний, річний).

4.5. Заклад працює з постійним контингентом вихованців - учнями загальноосвітньої школи-інтернату та спеціальних класів для дітей із особливими освітніми потребами.

4.6. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються Закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються згідно з порядком визначеним Міністерством освіти і науки України, але не пізніше 1 липня наступного року. Навчальний рік поділяється на два семестри за термінами визначеними Міністерством освіти і науки України.

4.7. Зміст шкільної освіти визначається навчальними програмами та програмами для дітей із особливими освітніми потребами, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

4.8. У випадках, коли діти не засвоюють навчальну програму, вони можуть навчатись за адаптованими або індивідуальними програмами та планом. Індивідуальні навчальні програми та план розробляються вчителем на основі навчальних програм, що мають гриф Міністерства освіти і науки України та робочого навчального плану Закладу, погоджуються з батьками або особами, які їх замінюють, розглядаються педагогічною  радою та затверджуються директором.

4.9. Навчальний процес у Закладі здійснюється з урахуванням вимог корекційної роботи. У процесі навчання та виховання враховуються індивідуальні особливості розвитку дітей, гігієнічні, медичні і спеціальні корекційні та психолого-педагогічні рекомендації.

4.10. Випускники загальноосвітньої школи-інтернату та спеціальних класів для дітей із особливими освітніми потребами які закінчили школу ІІ ступеня, одержують свідоцтво про базову середню освіту державного зразка, що дає право на продовження навчання у школах ІІІ ступеню, вступ до професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу.

4.11. Заклад у своїй педагогічній діяльності керується такими принципами:

- гуманістичної спрямованості всього педагогічного процесу, що базується на основі шанобливого ставлення до особистості дитини;

- саморозвитку, орієнтованого на сучасні досягнення психолого-педагогічних та суміжних наук;

- самостійності в доборі кадрів, організації виховної, навчальної та корекційно-розвиткової роботи з дітьми.

 4.12. Заклад несе відповідальність за життя, фізичне та психічне здоров’я, повноцінний розвиток кожної дитини, ефективність обраної системи виховання, навчання та реабілітації.

4.13. Навчально-виховний процес є вільним від втручання політичних партій, інших об’єднань громадян і ґрунтується на засадах державної політики у сфері освіти з урахуванням потреб та інтересів дитини.

4.14. Працівники закладу не мають права чинити релігійний вплив на дитину. Належність особи до будь-якої партії, громадської релігійної організації, що діють відповідно до Конституції України, не є перешкодою для участі в навчально-виховному процесі.

4.15. Навчально-виховна та корекційно-розвиткова робота є складовою режиму роботи Закладу, додержання якої є обов’язковим для всіх працівників. Режим роботи Закладу складається з урахуванням його специфіки, психофізичних особливостей учнів, санітарно-гігієнічних вимог і є п’ятиденним, цілодобовим.

Структура та штат Закладу визначається згідно з чинним законодавством України в межах виділеного фінансування за погодженням з уповноваженим органом управління.

4.16. Заклад забезпечує реалізацію права дітей, які потребують соціального захисту,та дітей з особливими освітніми потребами на загальну середню освіту.

4.17. Структурною складовою навчально-виховного процесу Закладу є функціонування спеціальних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами з денним або цілодобовим перебуванням, а саме класів для дітей із затримкою психічного розвитку. Обов’язковий термін навчання у спеціальних класах - 9 років (з підготовчим класом – 10 років). Гранична наповнюваність класів - 12 осіб.

4.18 Структурна складова Закладу функціонує на підставі Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами, яке розробляється з урахуванням вимог Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09 грудня 2010 року №1224, Статуту та затверджується директором Закладу.

 

5. Учасники навчально-виховного процесу в Закладі

 

5.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Закладі є:

- учні;

- керівники;

- педагогічні працівники (вчителі та вихователі, логопеди, дефектологи);

- соціальний педагог, практичний психолог, бібліотекар;

-  інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють.

5.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством України та цим Статутом. 

            5.3.  Учні мають право:

5.3.1 на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

5.3.2 на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою Закладу;

5.3.3 на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

5.3.4  брати участь у роботі органів громадського самоврядування Закладу;

5.3.5 брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

5.3.6 брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

5.3.7 на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

5.3.8 на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

5.3.  Учні зобов’язані:

5.4.1 володівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

5.4.2 дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

5.4.3 бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

5.4.4 дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

5.4.5 брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством України;

5.4.6 дотримуватися правил особистої гігієни.

5.5. Педагогічними працівниками Закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, для роботи у спеціальних класах для навчання дітей із особливими освітніми проблемами – спеціальну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

5.5.1 призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

5.6. Педагогічні працівники мають право на:

5.6.1 захист професійної честі, гідності;

5.6.2 самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

5.6.3 проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

5.6.4 виявлення педагогічної ініціативи;

5.6.5 позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

            5.6.6 участь у роботі органів громадського самоврядування Закладу;

            5.6.7 підвищення кваліфікації, перепідготовку;

     5.6.8 отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному чинним законодавством України;

5.6.9 на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства України.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

5.7. Педагогічні працівники зобов’язані:

5.7.1 забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

5.7.2 сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

            5.7.3 сприяти зростанню іміджу Закладу;

      5.7.4 настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

5.7.5 виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

5.7.6 готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

            5.7.7 дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

5.7.8 захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

5.7.9 постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут Закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

5.7.10 виконувати накази і розпорядження керівника Закладу, органів управління освітою;

5.7.11 брати участь у роботі педагогічної ради.

У Закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

5.8. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку Закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

5.9. Заклад забезпечує педагогічним працівникам згідно з чинним законодавством України:

- підвищення кваліфікації;

- належні умови праці, побуту і відпочинку;

- правовий і професійний захист;

- вчителям-установлення посадових окладів відповідно до тарифікації педагогічних працівників; вихователям-відповідно до тарифікації, згідно графіків змінності із застосуванням підсумованого обліку відпрацьованого робочого часу(обліковий період-1 місяць);

- соціальний захист відповідно до законодавчих та нормативних документів.

5.10. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право: обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування; звертатись до органів управління освітою, керівника Закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей; брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Закладу; на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування Закладу та у відповідних державних, судових органах.

5.11. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані: забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання; постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей; поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів; виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

5.12. Представники громадськості мають право: обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу; керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями; сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Закладу; проводити консультації для педагогічних працівників; брати участь в організації навчально-виховного процесу.

5.13. Представники громадськості зобов’язані: дотримуватися статуту Закладу, виконувати накази та розпорядження керівника Закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

 

6. Комплектування Закладу дітьми

 

6.1. Комплектування Закладу дітьми здійснюється згідно з чинним законодавством України з урахуванням навчального нахилу та профілю Закладу згідно з нормативами наповнюваності.

6.2. Чисельність загального контингенту учнів визначається щороку з урахуванням можливостей матеріальної бази Закладу, з обов’язковим дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

6.3. Директор Закладу на підставі направлення управління освіти і науки виконкому міської ради не пізніше 15 серпня кожного року надсилає виклик на навчання дитини батькам або особам, які їх замінюють, за адресою фактичного місця проживання дитини.

6.4. Комплектування Закладу, як правило, закінчується 25 серпня. Протягом навчального року можливе зарахування дітей за умови наявності вільних місць у відповідних класах.

6.5. Класи та групи в закладі комплектуються учнями та вихованцями з однорідними вадами розвитку, що зумовлюють психологічні особливості навчально-пізнавальної діяльності.

6.6. Зарахування дітей до закладу проводиться наказом директора на підставі таких документів:

- направлення відповідного органу управління освітою;

- заява батьків або осіб, які їх замінюють;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- особова справа (витяг з особової справи), документ про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до першого класу);

- витяг з історії розвитку дитини (ф.112/о) з даними про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, яйця глистів, зшкребок на ентеробіоз);

- копія форми 063/о про профілактичні щеплення;

- довідка дільничного лікаря про відсутність інфекційних захворювань у будинку, де проживає дитина (дійсна протягом 3 днів);

- довідка про стан матеріального забезпечення сім’ї для всіх дітей при зарахуванні до Закладу та для дітей із малозабезпечених сімей та матерів-одиначок.

6.7. В окремих випадках (за місцем проживання опікунів (піклувальників), родичів тощо) у Закладі можуть утримуватись діти – сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. Вони зараховуються до школи-інтернату за рішенням органів опіки і піклування та відповідних для цієї категорії дітей документів.

6.8. Направлення на навчання у спеціальних класах дітей з особливими освітніми потребами здійснюється управлінням освіти і науки виконкому Криворізької міської ради на підставі висновку психолого - медико-педагогічної консультації (далі-ПМПК) відповідно до медичних показань і протипоказань та заяв батьків або осіб, які їх заміняють. Комплектування спеціальних класів здійснюється відповідно до Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у Криворізькій загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІ ступенів №1 Криворізької міської ради Дніпропетровської області.

6.9. Зарахування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюється на підставі документів, передбачених чинним законодавством України.

6.10. Документи, необхідні для зарахування дитини до Закладу, подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.

6.11. За висновком ПМПК у разі поліпшення здоров’я, досягнення успіхів у навчанні учні Закладу переводяться до іншого типу навчального закладу. Питання про подальше влаштування дитини вирішують батьки або особи, які їх замінюють, спільно з Органом управління освітою.

6.12. За учнем зберігається місце у Закладі в разі його хвороби, карантину, санаторного лікування, під час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

6.13. Загальними протипоказаннями для зарахування дитини до Закладу є:

6.13.1 епілепсія з частими епілептичними нападами;

6.13.2 стійкий нічний і денний енурез і енкопроз внаслідок органічного ураження центральної нервової системи;

6.13.3 судомні напади, шизофренія з наявністю продуктивної симптоматики, тяжкі порушення поведінки, небезпечні для дитини та її оточення;

6.13.4 тяжка глибока розумова відсталість, органічна деменція різного походження з вираженою дезадаптацією;

6.13.5 психічні захворювання, тяжкі нервово-психічні порушення;

6.13.6 психопатія і психопатоподібні стани різного характеру;

6.13.7 інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

6.13.8 бацилоносійство (стосовно дифтерії та кишкових інфекцій);

6.13.9 усі контагіозні та паразитарні хвороби очей і шкіри;

6.13.10 туберкульоз.

6.14. Відрахування дітей із Закладу здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України. 

7. Управління Закладом

7.1. Управління навчальним закладом.

7.1.1 управління Закладом здійснюється на підставі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна та принципів самостійного господарювання. Безпосереднє керівництво Закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки. Директор Закладу призначається і звільняється з посади згідно з чинним законодавством та встановленим Власником порядком. З директором Закладу укладається контракт. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства. Директор Закладу є керівником з цивільного захисту.

7.1.2 вищим органом громадського самоврядування Закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій: працівників навчального закладу - зборами трудового колективу;

учнів навчального закладу - класними зборами;

батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх повноважень становить один рік. Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати збори мають голова ради Закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник. Загальні збори: обирають раду Закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень; заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу; розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу; затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу; приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

7.1.3 у період між загальними зборами діє Рада Закладу.

Метою діяльності Ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально- виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

- розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально- виховного процесу.

Основними завданнями Ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

-  зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

До Ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості. Представництво в Раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами загальноосвітнього навчального закладу. Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах склад Ради оновлюється не менше ніж на третину.

Рада Закладу діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

-гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання Ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника, а також членами Ради. Рішення Ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради. Рішення Ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації Закладу з рішенням Ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Закладу.

Очолює Раду Закладу голова, який обирається із складу Ради. Голова Ради може бути членом педагогічної ради. Головою Ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються Радою. Члени Ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язані з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

Рада Закладу:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

- затверджує режим роботи Закладу;

- сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”; - - разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

-  вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;  

- розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи Закладу;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

7.1.4 при Закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом.

Піклувальна рада формується у складі 9 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

 Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. їх виконання організовується членами піклувальної ради.

Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар. Голова піклувальної ради: скликає і координує роботу піклувальної ради; готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; визначає функції заступника, секретаря та інших членів; представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень. Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

- залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

- стимулювати творчої праці педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

7.2. Директор навчального закладу:

7.2.1 здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

 7.2.2 організовує навчально-виховний процес;

7.2.3 забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

7.2.4 відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

7.2.5 створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

7.2.6 забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

7.2.7 підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

7.2.8 забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

7.2.9 призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

7.2.10 контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

7.2.11 здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

7.2.12 розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

 7.2.13 видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

7.2.14 за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;

7.2.15 створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

7.2.16 несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, власником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

7.3. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором Закладу і затверджується місцевими органами управління освітою. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

7.4. У Закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор Закладу.

7.5. Педагогічна рада розглядає питання:

7.5.1 удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи Закладу;

7.5.2 переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

7.5.3 підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

 7.5.4 морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

7.6. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

7.7. У Закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

7.8. Комітети (ради) є добровільними громадськими формуваннями, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі.

7.9. У своїй діяльності комітети керуються Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про об'єднання громадян", Конвенцією ООН "Про права дитини", "Положенням про загальноосвітній навчальний заклад", статутом загальноосвітнього навчального закладу, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

7.10. Рішення про заснування батьківських комітетів класів (класу) або закладу приймаються на загальних зборах батьків відповідних класів (класу) або закладу.

7.11. Легалізація (офіційне визнання) батьківських комітетів є обов'язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування (реєстрацію) керівництва навчального закладу.

7.12. Припинення діяльності батьківських комітетів може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

7.13. Мета, завдання, основні принципи діяльності

7.13.1 метою діяльності комітетів є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

7.13.2 основними завданнями діяльності комітетів є сприяння створенню умов для: формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування; виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні; формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин; захисту здоров'я та збереження життя і здоров'я дітей; здобуття учнями обов'язкової загальної середньої освіти, розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді; запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності; всебічного зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей; залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи; організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей; вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.

7.13.3 основними принципами діяльності комітетів є: законність, гласність, колегіальність, толерантність, виборність, організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством; підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, класів (класу).

7.14. Організація діяльності комітетів

7.14.1 комітет класу (класів) формується з батьків або осіб, які їх замінюють, одного класу чи декількох класів, і діє від їх імені. Комітет класу (класів), голова та заступник голови обираються на зборах батьків класу (класів) на початку навчального року. Кількісний склад та термін повноважень комітету визначаються зборами батьків класу (класів).

7.14.2 збори батьків класу (класів) проводяться за рішенням комітету класу (класів) не рідше двох разів на семестр.

7.14.3 комітет закладу формується з голів (представників) усіх комітетів класів, а з інших батьків за рекомендацією комітетів класів або ради закладу.

7.14.4 кількісний та якісний склад комітету закладу, термін його повноважень визначаються радою цього закладу.

7.14.5 комітет закладу у разі необхідності може скликати збори батьків закладу. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості дітей у закладі. Рішення приймаються простою більшістю голосів. У разі неможливості проведення загальних зборів батьків закладу, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків класів, яких стосуються ці питання. У такому випадку рішення приймається за рахуванням рішень зборів батьків класів на засадах простої більшості голосів згідно з протоколами засідань батьківських комітетів класів.

7.14.6 рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва закладу, а, за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.

7.14.7 у випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

7.14.8 комітети планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій директора, класного керівника, органів учнівського самоврядування, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету. Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.

7.14.9 комітети звітують про свою роботу перед зборами батьків один раз на рік - в день виборів нового складу комітетів.

7.14.10 комітети ведуть протоколи своїх засідань і зборів, що зберігаються у голови комітету, і передаються за актом новому складу відповідних комітетів. Керівництво і класні керівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

7.15. Права та обов'язки комітетів:

7.15.1 комітети мають право:

- брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

- встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги загальноосвітньому навчальному закладу, захисту здоров'я і життя учнів, навчальної та виховної роботи, організації підвозу та харчування учнів, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;

- звертатися до директора, класного керівника, піклувальної, педагогічної та ради загальноосвітнього навчального закладу щодо роз'яснення стану і перспектив роботи навчального закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

- порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;

- за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

- створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;

- надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності виступів учнів-переможців олімпіад (конкурсів, змагань тощо), батьків;

- сприяти покращенню харчування учнів;

-  сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування навчального закладу;

- брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів (вихованців);

- контролювати раціональне використання фондів загального обов'язкового навчання;

- сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності загальноосвітнього навчального закладу;

-  звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов'язаними з навчанням і вихованням дітей;

- бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та матеріального заохочення.

7.15.2 комітети зобов'язані:

- виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;

- вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються в справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;

- надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора закладу або відповідного органа управління освітою;

- залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;

- організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у навчальному закладі з метою збереження життя і здоров'я учнів;

-  у разі потреби звітувати перед загальними зборами (конференціями).

 

 

8. Охорона праці

8.1. Заклад реалізує конституційні права учасників освітньо-виховного процесу на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності; на належні, безпечні і здорові умови праці й навчання; регулює за участю відповідних органів місцевого самоврядування відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок функціонування системи управління охороною праці. Організація з охорони праці в Закладі покладається на керівника освітнього об’єкта.

8.2. Заклад у своїй діяльності зобов’язується:

8.2.1 керуватися чинним законодавством України, нормативно-правовими актами з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

8.2.2 забезпечити належні умови праці, навчання, охорони життя і здоров’я, відпочинку учасників освітнього процесу;

8.2.3 забезпечити дотримання норм тривалості робочого часу й часу відпочинку для працівників, встановлених чинним законодавством України;

8.2.4 установити тривалість денної роботи (зміни) відповідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та графіками роботи, затвердженими адміністрацією згідно з чинним законодавством України;

8.2.5 виконувати комплексні заходи щодо забезпечення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці й виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму;

8.2.6 сприяти проходженню періодичних медичних оглядів учасниками освітнього процесу;

8.2.7надавати домедичну і первинну медичну допомогу на дошпитальному рівні, у разі необхідності, всім учасникам освітнього процесу;

8.2.8 додержуватися норм санітарно-гігієнічного законодавства;

8.2.9 проводити атестацію робочих місць за умовами праці задля розроблення та реалізації організаційних й технічних заходів щодо поліпшення умов праці працівників, а також для визначення їх права на надання пільг і компенсацій за роботу із шкідливими умовами праці;

8.2.10 проводити навчання і перевірку знань з безпеки життєдіяльності (охорона праці, пожежна безпека, цивільний захист тощо) працівників відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

8.3. Заклад забезпечує соціальний захист членів трудового колективу та інших учасників освітньо-виховного процесу у межах повноважень.

 

9. Матеріально-технічна база

9.1. Майно Закладу є власністю територіальної громади міста Кривого Рогу й закріплюється на праві оперативного управління за відділом освіти виконкому Металургійної районної в місті ради, з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою Власника або уповноваженого ним органу. За рішенням Власника майно може бути передано на праві оперативного управління безпосередньо Закладу. Право оперативного управління оформлюється відповідно до діючого у місті Порядку шляхом укладання договору. Майно Закладу не може використовуватись для інших цілей, не пов’язаних зі статутною діяльністю Закладу.

9.2. Власник наділяє Заклад основними засобами, балансова вартість яких станом на 01.01.2017 року  складає:

відновна                                                                                            5 416 913,00 грн.

залишкова                                                                                         1 098 165,63 грн.

та іншим майном на суму                                                               763 931,16 грн.

9.3.Матеріально-технічна база Закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Закладу.

9.4.Заклад відповідає перед Власником за збереження та ефективне використання майна.

9.5.Заклад відповідно до чинного законодавства України користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

9.6. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством України. Збитки, завдані Закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

9.7. Для забезпечення навчально-виховного процесу база Закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, медичного, комп’ютерного кабінетів, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу тощо.

 

9.8. Заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

10. Фінансово-господарська діяльність

 

10.1. Заклад є неприбутковою установою, утвореною та зареєстрованою в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

10.2. Доходи (прибутки) Закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

10.3.Розподіл отриманих  доходів (прибутків) або їх частини  між Власником, уповноваженими органами управління, працівниками (крім оплати їх  праці, нарахування єдиного соціального внеску) членами органу управління та іншими, пов’язаними з ними особами, забороняється.

10.4. Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється на основі його кошторису.

Джерелами формування кошторису Закладу є: кошти Власника; кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти; кошти фізичних, юридичних осіб; кошти, отримані за надання платних послуг; доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання; благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

10.5. У Закладі створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів Власника та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку Закладу в установі Держказначейства України і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором Закладу.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюються Закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради Закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством України.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язковою навчання здійснюється Власником або уповноваженим ним органом.

10.6.Заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

10.7.Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у Закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та Власником (уповноваженим органом управління). За рішенням Власника Закладу бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

10.8.Звітність про діяльність Закладу встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

 

11. Міжнародне співробітництво

11.1. Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

11.2. Заклад має право відповідно до чинного законодавства України укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

 

12.  Контроль за діяльністю Закладу

12.1. Державний контроль за діяльністю Закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

12.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, Власник та місцеві органи управління освітою.

12.3. Основною формою державного контролю за діяльністю Закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

12.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його Власником (уповноваженим органом управління) відповідно до законодавства.

  

13. Ліквідація та реорганізація Закладу

13.1.Припинення діяльності Закладу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника або рішенням суду, господарського суду, згідно з чинним законодавством України; передбачає передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

13.2.Реорганізація Закладу, яка може бути пов’язана з екологічними та демографічними наслідками, шкідливими для населення, повинна узгоджуватись з Власником. При реорганізації вся сукупність прав і обов’язків підприємства переходить до його правонаступників.

13.3. Заклад ліквідується також у випадках:

13.3.1  за ініціативи Власника;

13.3.2 якщо прийнято рішення про заборону діяльності Закладу через невиконання умов, встановлених законодавством, і в передбачений рішенням строк не забезпечено цих умов або не змінено рід діяльності;

13.3.3 за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Закладу через допущенні при її створенні порушення, які не можна усунути;

13.3.4 на інших підставах, передбачених законодавчими актами України.

13.4. При реорганізації і ліквідації Закладу працівникам, що звільняються гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

13.5. Власник, суд або орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Закладу, призначають за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію, комісію з припинення діяльності Закладу (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення діяльності Закладу відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Закладу. Комісія виступає в суді від імені Закладу. Власник, суд або орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Закладу, зобов’язаний негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до Єдиного державного реєстру відомості про те, що Заклад перебуває у процесі припинення.

13.6. Ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію Закладу, вмішує в офіційному спеціальному друкованому виданні повідомлення про його ліквідацію та про порядок і строки заяви кредиторами претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі у встановлені законодавством строки. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення діяльності Закладу. Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Закладу та виявлення вимог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Закладу. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Власнику або органу, що призначив ліквідаційну комісію для затвердження. Достовірність та прийняття ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку.

13.7. У разі злиття Закладу з іншим закладом усі майнові права і обов’язки кожного з них переходять до закладу, що утворено внаслідок злиття.

У разі приєднання одного або кількох закладів до іншого закладу до цього останнього переходять усі майнові права та обов’язки приєднаних закладів.

У разі поділу Закладу усі його майнові права і обов’язки переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових закладів, що утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення одного або кількох нових закладів до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права і обов’язки реорганізованого Закладу.

У разі перетворення Закладу в інший, до новоутвореного закладу переходять усі права і обов’язки попереднього закладу.

13.8. Претензії кредиторів Закладу задовольняються з майна цього Закладу. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до закону України.

Претензії, що не задоволені через відсутність майна Закладу, претензії, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо їх заявки в місячний строк після одержання повідомлення про повне або часткове відхилення претензій не звернуться до суду з відповідним позовом, а також претензії у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові повідомлено, вважається погашеним.

Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів, використовується за вказівкою Власника.

13.9. Заклад вважається таким, що припинив свою діяльність, з дати занесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.