Структура та органи управління закладу освіти


Управління Закладом здійснюють:

-  Засновник або уповноважений ним орган;

-  керівник Закладу;

-  педагогічна рада;

- вищий колегіальний орган громадського самоврядування Закладу (загальні збори колективу Закладу).

Управління Закладом здійснюється на основі поєднання прав Засновника щодо господарського використання свого майна й участі в управлінні трудового колективу.

Керівник Закладу здійснює безпосереднє управління Закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність Закладу.

Керівником Закладу може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України.

Керівник Закладу призначається на посаду наказом Департаменту з укладанням строкового трудового договору (контракту) та звільняється з посади на підставах, які визначені контрактом або відповідно до чинного законодавства України.

 

Керівник Закладу в межах наданих йому повноважень:

-  організовує діяльність Закладу;

-  вирішує питання фінансово-господарської діяльності Закладу;

-  забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Закладу;

-   сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Закладу;

-  забезпечує відкритість і прозорість діяльності Закладу, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» тощо;

- розробляє пропозиції щодо проєкту кошторису та подає його Засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;

-   надає щороку Засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-    забезпечує розроблення та виконання стратегії розвитку Закладу;

-    затверджує правила внутрішнього розпорядку Закладу;

-    затверджує посадові інструкції працівників Закладу;

-    організовує освітній процес та видачу документів про освіту;

-    затверджує освітню (освітні) програму (програми) Закладу;

-    створює умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

- затверджує положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Закладі, забезпечує її створення та функціонування;

-  затверджує положення про структурний підрозділ;

- забезпечує розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;

-  контролює виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;

- забезпечує здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;

-  створює необхідні та безпечні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

-   сприяє проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;

-   формує засади, створює умови, сприяє формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників Закладу;

- створює в Закладі безпечне освітнє середовище, вільне від насильства та булінгу (цькування), забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог безпеки життєдіяльності;

- організовує харчування та сприяє медичному обслуговуванню учнів відповідно до чинного законодавства України;

- здійснює зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства України;

- організовує документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до чинного законодавства України;

-   звітує щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку Закладу;

-   діє від імені Закладу без довіреності та представляє Заклад у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами в межах своїх повноважень;

- підписує документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності Закладу;

- приймає рішення щодо діяльності Закладу в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпорядження в установленому порядку майном Закладу та його коштами;

-   призначає на посаду, переводить на іншу посаду та звільняє з посади працівників Закладу, визначає їхні посадові обов’язки, заохочує та притягає до дисциплінарної відповідальності, а також вирішує інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог чинного законодавства України;

-   визначає режим роботи Закладу;

-   ініціює перед Засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів Закладу;

-  видає відповідно до своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

-  укладає угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;

-  звертається до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації Закладу;

-  приймає рішення з інших питань діяльності Закладу.

Керівник Закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління.

Педагогічна рада Закладу:

-  схвалює стратегію розвитку Закладу та річний план роботи;

- схвалює освітню (освітні) програму (програми) Закладу та оцінює результати її (їх) виконання;

-  схвалює правила внутрішнього розпорядку;

-  затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

-   розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

-  приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;

-   розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників Закладу та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників Закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності Закладу;

-  розглядає інші питання, віднесені чинним законодавством України, органами місцевого самоврядування та/або цим Статутом до її повноважень.

У Закладі можуть створюватися та діяти органи громадського самоврядування:

- органи самоврядування працівників Закладу;

- органи учнівського самоврядування;

- органи батьківського самоврядування;

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори (конференція) колективу Закладу, що скликаються не менше одного разу на рік та формуються з уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу.

Загальні збори (конференція) Закладу:

- заслуховують звіт керівника Закладу;

- розглядають питання освітньої, методичної, фінансово-господарської діяльності Закладу;

-затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Закладу;

- приймають рішення про стимулювання праці працівників Закладу.

У Закладі за рішенням Засновника або уповноваженого ним органу може бути утворено піклувальну раду, яка діє на підставі положення, затвердженого Засновником або уповноваженим ним органом.

Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку Закладу, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Закладу з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

Склад піклувальної ради формується Засновником або уповноваженим ним органом з урахуванням пропозицій органів управління Закладу, органів громадського самоврядування, депутатів місцевої ради.

До складу піклувальної ради не можуть входити учні та працівники Закладу.

Піклувальна рада є колегіальним органом. Члени піклувальної ради Закладу мають право брати участь у роботі колегіальних органів Закладу з правом дорадчого голосу.

Піклувальна рада має право:

- брати участь у визначенні стратегії розвитку Закладу та контролювати її виконання;

-  сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

-  аналізувати та оцінювати діяльність Закладу та його керівника;

-  контролювати виконання кошторису та/або бюджету Закладу і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником Закладу;

- вносити Засновнику подання про заохочення або відкликання керівника Закладу з підстав, визначених чинним законодавством України;