ВСТУП

 

Наша мета полягає не в тому, щоб зробити себе необхідними нашим дітям, а, навпаки, у тому, щоб допомогти їм скоріше обходитися без нас

К.О.Конраді

 

ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості та культури всього населення набувають вирішального значення для економічного і соціального поступу країни. Інтеграція та глобалізація соціальних, економічних і культурних процесів, які відбуваються у світі, перспективи розвитку української держави на найближчі два десятиліття вимагають глибокого оновлення системи освіти, зумовлюють її випереджувальний характер. Входження України в інтеграційні світові процеси з їх динамічними змінами на всіх напрямах життєдіяльності людини поставили нові вимоги до формування конкурентоспроможної особистості, яка здатна до самоосвіти та професійного оновлення знань, володіє навичками програмування власного професійного та життєвого шляху.

 

Завдання підготовки здобувачів осіти до соціальної інтеграції, успішної реалізації життєвих планів і програм належить системі загальної середньої освіти. Тому постає необхідність у створенні інформаційно-освітнього простору для забезпечення рівного доступу до якісної освіти, у впровадженні медіаосвіти і формуванні загальної медіаграмотності в управлінській діяльності, у самоосвіті та підвищенні кваліфікації педагогічних працівників та у використанні інформаційно-комунікаційних технологій. 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

В основу Стратегії покладено державні стратегії та основні напрями розвитку освіти ХХІ століття, визначені «Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», концептуальними засадами реформування середньої освіти «Нова українська школа», іншими сучасними державними та регіональними нормативними документами.

Основні шляхи розвитку школи спрямовані на реалізацію концепції "Нової української школи",  складовими якої є:

1. Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.

2. Педагогіка, що грунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками.

3. Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно.

4. Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм.

5. Наскрізний процес виховання, який формує цінності.

6. Нова структура школи, що дозволяє добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя.

7. Децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну автономію.

8. Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти.

9. Сучасне освітнє  середовище.

Аналіз факторів зовнішнього і внутрішнього освітнього середовища Криворізької гімназії №56 та їх вплив на розвиток стратегічної лінії навчального закладу

 

PEST-аналіз – це маркетинговий інструмент, призначений для виявлення політичних (P-politikal), економічних (Eekonomic), соціальних (S-social), технологічних (T-technological) аспектів зовнішнього середовища, які впливають на розвиток закладу. SWОТ-наліз – це виявлення сильних і слабких сторін, які потребують найбільшої уваги і зусиль з боку закладу

 

Внутрішні сильні сторони

 

Внутрішні слабкі сторони

Творчий ініціативний колектив працівників гімназії.

Наявність групи творчо мислячих вчителів.

Наявність соціального педагога для соціального захисту дітей.

Успішна реалізація спроби створення умов для дітей з інвалідністю, які потребують корекції психічного та фізичного розвитку.

Повне та часткове державне забезпечення учнів( одягом, взуттям, предметами гігієни)

Чотириразове харчування за рахунок держави .

Належна спортивна база

Належні умови навчання та проживання учнів у підрозділі гімназії.

Розбіжність образу бажаного майбутнього гімназії у різних педагогів.

Переважання в колективі застарілих і традиційних підходів до освітнього процессу.

Низька мотивація навчальної діяльності великої групи учнів і слабка сформованість ключових умінь і навичок учбової праці. Відсутність необхідного досвіду інноваційної діяльності у педагогів. Відтік учнів в інші навчальні заклади. Зниження мережі класів.

Відтік педпрацівників зі школи, у т.ч.за кордон.

Сприятливі зовнішні можливості

Зовнішні загрози

Орієнтація політики гімназії на соціальне замовлення.

Встановлення співпраці з професійно- технічними закладами. Залучення досвідчених кваліфікованих кадрів.

Можливість використання Інтернетресурсів школи для реклами освіти в Україні.

Можливість створення системи додаткової освіти відповідно до запитів населення (гуртки, спортивні секції, факультативи, курси за вибором). 

Близьке розташування прямих конкурентів.

Створення системи інклюзивної освіти.

Несприятливі демографічні зміни, що викликають скорочення попиту на освіту. освітні послуги.

Реорганізація шкіл-інтернатів. Низький освітній і соціальноекономічний статус сімей, які проживають у м.Кривому Розі

Отже, проведений проблемно-орієнтований аналіз та аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища виявив проблеми, які сприяли створенню Стратегії розвитку Криворізької гімназії №56. Перед сучасною школою постає основне завдання: надати рівень освіти у відповідності з можливостями кожної дитини, який повинен забезпечити не тільки адекватні його потенціалу знання, вміння та навички, а й здатність їх реалізації в житті для досягнення особистих цілей. Для цього необхідно:

• дати учням всебічну, максимально можливу в кожному конкретному випадку освіту в стінах гімназії;

• створити умови для оволодіння елементарними професійними навичками, необхідними для подальшого працевлаштування або професійного навчання;

• готувати учнів до самостійного життя в суспільстві, враховуючи сформовані економічні умови;

 • сприяти можливостям повної соціальної адаптації та реабілітації кожного учня.

При організації та здійсненні освітнього процесу для адміністрації та педагогічного колективу однаково важливо навчання і виховання учнів. Поряд з цим педагогічний колектив бачить необхідність у підвищенні ефективності адаптації та подальшої інтеграції в сучасному суспільстві вихованців школи. Саме тому навчання і виховання представляється одним з найважливіших засобів соціальної адаптації особистості.

Стратегію розвитку школи вибрано у формі локальних змін, які передбачають поліпшення діяльності окремих ділянок роботи гімназії, їх раціоналізацію та оновлення. Ці зміни дозволять досягти особистісних результатів, які в сукупності нададуть позитивний вплив на розвиток закладу. освіти.

Основна ідея Стратегії  розвитку Криворізької гімназії №56 – забезпечення інноваційного розвитку закладу освіти, надання аналітичної, організаційної та методичної підтримки педагогічних інновацій. Педагогічний процес в цьому аспекті покликаний забезпечити розвиток вихованця, як людини, що усвідомлює свою роль в сучасному суспільстві, формування особистості соціально активної та відповідальної.

Мета Стратегії : створення на рівні гімназії оптимальних соціально-педагогічних умов для забезпечення процесів оновлення освіти, що сприяє розвитку соціально адаптованої особистості вихованця.

Через усвідомлення, аналіз і переосмислення освітнього середовища, через перегляд колишніх способів діяльності і методів управління для досягнення поставленої мети конкретизовано наступні завдання:

 Ø перехід закладу освіти на нову організаційно-педагогічну модель управління освітнім процесом на основі ідеї інтеграції в область шкільних відносин демократичних принципів і цінностей;

 Ø стимулювання педагогів та спеціалістів до безперервного професійного самовдосконалення, насамперед у сферах педагогічного проектування та міжособистісної взаємодії;

Ø визначення найбільш ефективних форм і методів педагогічного, психологічного та соціального супроводу розвитку вихованців школи;

 Ø виявлення проблем адаптації вихованців у гімназії (проблем спілкування, сформованості навчальної мотивації, порушення норм і правил поведінки в стінах гімназії);

Ø виявлення та усунення психологічних причин порушень міжособистісних відносин з однолітками, вихователями, вчителями;

 Ø збереження духовно-морального здоров'я дітей та підлітків;

 Ø профілактика можливого неблагополуччя дітей;

Ø здійснення соціально-правового захисту неповнолітніх вихованців;

Ø проведення профорієнтаційної роботи, спрямованої на підвищення рівня готовності до самостійного життя.

 Таким чином, рішення поставлених завдань забезпечить можливості для розвитку гімназії в інноваційному режимі, підвищить ефективність освітнього процесу, створить активну і самостійну позицію між адміністрацією та вчителями гімназії.

Стратегія модернізації роботи гімназії на період до 2024 року дозволить створити базу для вирішення наступних актуальних на даний момент задач: - У змісті освіти - підвищення якості кінцевого результату освітньої діяльності педколективу,

 В технології навчання - використання технологій, що поєднують в собі знання освітніх і наукових сфер, інформаційних технологій, що дозволяють розвинути і адаптувати до життя кожного учня з особливостями розвитку.

В методах оцінки результативності освіти - якісна зміна критеріїв і способів оцінювання.

Вирішення зазначених завдань досягається шляхом:

* вдосконалення локальної нормативно правової бази,

*підвищення рівня кадрового потенціалу колективу,

*забезпечення інформаційного та матеріально-технічного оснащення освітнього процесу.

 

Головна методична мета розвитку гімназії: використання єдиного навчально-виховного простору, що сприяє особистісному зростанню та самовизначенню вихованців.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ГІМНАЗІЇ ВКЛЮЧАЄ ТРИ ЕТАПИ

Перший етап реалізації Стратегії  (2020-2022)

 Завдання:

 - Відстеження результативності роботи гімназії;

 - Аналіз стану освітнього процесу в гімназії з метою виявлення протиріч у його змісті та організації з урахуванням встановлених потреб здобувачів освіти і педагогів;

 - Розробка освітньої програми, яка передбачає варіативну складову відповідно до потреб та здібностей учнів; -

- Розробка пакету діагностичних матеріалів та інструментарію відстеження введення інноваційних технологій;

 - Придбання сучасного комп'ютерного обладнання, навчальних комп'ютерних програм, електронних версій навчальних посібників, програм комп'ютерного тестування;

 - Автоматизація процесу навчання (електронних документів, у тому числі відстеження результативності освітнього процесу).

-  Цілеспрямовано розвивається освітнє середовище для вихованців гімназії з проблемами здоров'я, що забезпечує високий рівень самостійності випускників при вирішенні життєво важливих проблем, їх здатності орієнтуватися в складних явищах сучасності; особливе значення в освіті надається розвитку життєвої компетенції дитини;

 - Розробляються предметно-методичні основи нових факультативних курсів, курсів за вибором, гурткових занять, спортивних секцій, що ставлять своєю метою соціалізацію дитини;

 - розробляється змістовний аспект компонента життєвої компетенції та критерії оцінки досягнень дитини у сфері життєвої компетенції; • розробляється система роботи з освоєння учнями гімназії культурного та музейного простору області з метою розширення уявлень про навколишній їх соціум та отримання навичок поведінки в громадських місцях міста, населеного пункту, планування та проведення дозвілля;

- вдосконалюється матеріально-технічна база гімназії;

- продовжується впровадження інформаційно- комунікативних технологій для підвищення якості освіти дітей.

 - особлива увага приділяється перепідготовці педагогів, підвищенню їх комп'ютерної грамотності.

Зміст діяльності на першому етапі (2020-2022 р.):

 

Планується вивчення стану проблем гімназії, пов'язаних з реалізацією Стратегії розвитку, підвищення комп'ютерної компетентності педагогів, розвиток інноваційної діяльності, спостереження і дослідження конкретних явищ, узагальнення результатів дослідження, узагальнення результатів 1 етапу реалізації Стратегії розвитку. 

Другий етап реалізації Стратегії розвитку гімназії  (2022-2024 н.р..)

Завдання:

 - Модернізація матеріальної інфраструктури гімназії методичного, кадрового забезпечення заходів Стратегії, спрямованих на розвиток коригуючої системи гімназії;

 -   Освоєння і впровадження інноваційних та раніше використовуваних корекційних технологій навчання і виховання;

 - Проводиться систематична робота, спрямована на розвиток комунікативних функцій і підвищення соціальної компетентності.

Зміст діяльності на другому етапі (2022-2024 нр..):

 

Планується коргування Стратегіїї розвитку гімназії, виявлення шляхів та механізмів її реалізації, розробка інноваційних освітніх програм, їх апробація, підвищення кваліфікації педагогів, проведення локальних експериментальних досліджень з вивчення ефективності використання сучасних технологій навчання, участь у соціальних проектах, узагальнення результатів 2 етапу реалізації Стратегії розвитку. 

Третій етап реалізації Стратегії  (2024-2025 нр.)

 Завдання:

-  Відстеження і коригування результатів нововведень;

-  Оформлення проміжних результатів розвитку.

-  Аналіз результатів навчання, подальшого навчання та соціалізації випускників;

- Планування нових факультативних курсів, гурткових занять, що сприяють більш повній соціальній адаптації та культурному розвитку, включаючи спортивний, дозвільний, творчий розділи;

 - Покращення матеріально - технічної бази гімназії.

 

Зміст діяльності на третьому етапі (2024-2025 н.р..); Планується робота зі систематизації та узагальнення отриманих результатів, визначення подальших перспектив розвитку гімназії, впровадженню педагогічного досвіду з реалізації інноваційних освітніх методів, узагальненої моделі професійної підготовки педагогів до інноваційної діяльності. 

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

І Освітнє середовище гімназії

Ключові завдання:

- Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці.

-  Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.

Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.

Шляхи реалізації:

1. Постійно підтримувати приміщення й територію гімназії з метою створення безпечних та комфортних умов для навчання та праці.

2. Продовжувати поповнення гімназії відповідним навчальним обладнанням, яке необхідне для реалізації освітніх програм.

3. Постійно дотримуватися здобувачами освіти та працівниками закладу вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій.

4. Дотримуватися відповідного алгоритму дій в разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу чи раптового погіршення їх стану здоров’я і вживати необхідних заходів у таких ситуаціях.

5. Підтримувати належні умови для харчування здобувачів освіти.

6. Створювати умови для безпечного використання мережі Інтернет, формувати навички безпечної поведінки в інтернеті в учасників освітнього процесу.

7. Сприяти адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу.

8. Сприяти професійній адаптації працівників закладу.

9.Планувати та реалізовувати програми щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі.

10. Забезпечувати дотримання правил поведінки, етичних норм, поваги до гідності, прав і свобод людини учасниками освітнього процесу в гімназії.

11. Розробити заходи для протидії булінгу, іншому насильству у відношенні до учасників освітнього процесу та дотримуватися порядку реагування на їх прояви.

12. Облаштувати приміщення та територію закладу освіти для формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору з урахуванням принципів універсального дизайну.

13. Застосовувати у закладі освіти методики та технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

14. Взаємодіяти з батьками дітей з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучати їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти.

15. Пристосувати освітнє середовище для мотивації здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового способу життя.

 

16. Підтримувати у належному порядку простір інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу (бібліотека, інформаційно-ресурсний центр тощо.)

II Освітня діяльність закладу

Ключові завдання:

- Забезпечення якості освіти відповідно до вимог суспільного замовлення з поєднанням інтелектуальних, творчих, функціональних можливостей кожної дитини, потребами сімї, громади.

- Створення якісної системи психолого - педагогічного супроводу навчального процесу для покращення ефективності на засадах гуманітаризації освіти.

- Здійснення загальнообов’язкової освіти в атмосфері вільного творчого навчання у поєднанні з набуттям практичних навичок.

- Утвердження закладу, як школи, де основні зусилля спрямовуються не на просту передачу знань від учителя до учня, а на формування ключових компетентносте здобувачів освіти.

Шляхи реалізації:

1. Забезпечувати комплексну інформатизацію навчального процесу та використання новітніх інформаційних технологій освітньої практики.

2. Продовжувати та вдосконалювати науково-експериментальну роботу в закладі:

- програми розвитку дитини з викладанням основ комп’ютерної грамотності;

- експериментально-дослідну роботу;

- внутрішкільний проєкт «Обдарована дитина».

3. Створювати в школі єдиний освітній інформаційний простір.

4. Створювати належні умови для організації експериментальних робіт учителів та учнів.

5. Поглиблювати та урізноманітнювати форми співпраці з вищими навчальними закладами;

6. Формувати комунікативні компетентності учнів у володінні іноземними мовами:

    включення в міжнародні освітні проєкти та гранти.

 

     налагодження мережевих взаємодій з іншими школами, ровиток школи як відкритої освітньої системи.

ІІІ. Педагогічна діяльність

Ключові завдання:

- Створення атмосфери творчого пошуку оригінальних нестандартних рішень педагогічних проблем.

- Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників.

- Формування в педагогів готовності до проходження сертифікації та здійснення інноваційної освітньої діяльності на різних рівнях.

- Оволодіння педагогікою співпраці та співтворчості на принципах особистісно орієнтованих методик надання освітніх послуг.

- Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти.

Шляхи реалізації:

1.Впроваджувати освітні технології, спрямовані на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти.

2.Створювати та використовувати цифрові освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, вебсайти, блоги тощо)

3.Сприяти формуванню суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку.

4.Використовувати інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі.

5.Впроваджувати методики роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

6.Організовувати освітній процес на засадах людиноцентризму.

7.Здійснювати інноваційну освітню діяльність, брати участь в освітніх проєктах, залучатися до роботи як освітні експерти, підвищувати власну професійну майстерність і кваліфікацію.

8.Впроваджувати політику академічної доброчесності.

9.Виявляти громадську активність, ініціативу, креативність.

 

10.Постійно діяти на засадах педагогіки партнерства, співпрацювати з батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу, забезпечувати постійний зворотній зв’язок.

ІV Система оцінювання здобувачів освіти

Ключові завдання:

- Здійснення внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти.

- Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.

Шляхи реалізації:

1. Забезпечити доступ до відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень.

2. Розробити критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.

3. Проводити систематичний внутрішній моніторинг якості навчальних досягнень з наступним аналізом результатів навчання здобувачів освіти.

4. Впроваджувати у гімназії систему формувального оцінювання.

5. Формувати у здобувачів освіти відповідальне ставлення до результатів навчання.

6. Формувати навички самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти.

7. Виявляти та детально досліджувати концептуальні засади СТЕМ-освіти, їх можливого та доцільного співвіднесення із засадами освіти у навчальному закладі.

 

8. Розробити критерії оцінки готовності всіх суб’єктів освітнього процесу до впровадження СТЕМ-освіти у школі.

V. Освітній простір виховної діяльності

Ключові завдання:

- Формування основ наукового світогляду, пізнавальної активності і культури розумової праці, вироблення уміння самостійно здобувати знання, застосовувати їх у своїй практичній діяльності;

- Виховання почуття любові до Батьківщини і свого народу як основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам’яток;

- Сприяння формуванню навичок самоврядування, соціальної активності й відповідальності в процесі практичної громадської діяльності, правової культури, вільного володіння державною мовою, засвоєння основ державного і кримінального права, активної протидії випадкам порушення законів;

- Залучення до активної екологічної діяльності, формування основ естетичної культури, гармонійний розвиток духовного, фізичного та психічного здоров’я;

- Формування культури здорового способу життя.

Шляхи реалізації:

1.Створювати безпечне толерантне середовище шляхом удосконалення соціального захисту учнів, у тому числі дітей пільгових категорій.

2.Здійснювати соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей під опікою, дітей, які знаходяться в складних умовах проживання, дітей з неповних та малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, дітей, які проживають в сім’ях групи ризику, дітей з багатодітних сімей та з сімей учасників АТО.

3.Спрямувати виховну роботу на прищеплення здорового способу життя та зміцнення моральності.

4.Здійснювати соціально-психологічну профілактику негативних явищ в освітньому середовищі, профілактику девіантної поведінки, булінгу.

5.Створити оптимальні умови для виявлення, розвитку й реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямах: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному.

6.Створювати сприятливий психологічний клімат у всіх структурних підрозділах освітнього процесу

7.Організувати діяльність закладу освіти як зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату через структуру шкільного і класного учнівського самоврядування, стимулювання внутрішньої і зовнішньої активності учнів, їх посильної участі у справах учнівського колективу.

 

8. Впроваджувати активні форми виховної роботи шляхом застосування інноваційних методів та прийомів.

VІ. Управлінська діяльність

Ключові завдання:

* Управління якістю освіти на основі нових інноваційних технологій та освітнього моніторингу.

* Забезпечення відповідної підготовки педагогів, здатних якісно надавати освітні послуги здобувачам освіти.

* Виконання завдань розвитку, спрямованих на самореалізацію особистості.

* Створення умов для продуктивної творчої діяльності та проходження сертифікації педагогів.

Шляхи реалізації:

1. Впровадження в практику роботи закладу інноваційні технології.

2. Створення сприятливого мікроклімату серед учасників освітнього процесу для успішної реалізації їх творчого потенціалу.

3. Забезпечення виконання замовлень педагогічних працівників щодо підвищення їх фахового рівня через заняття самоосвітою.

4. Підримка ініціативи кожного учасника освітнього процесу в його самореалізації.

5. Розкриття творчого потенціалу учасників освітнього процесу.

6. Стимулювання творчості учасників освітнього процесу.

7. Здійснення самооцінювання якості освітньої діяльності.

8. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм.

9. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності.

10. Формування в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції.

 

11. Прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу.

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Реалізація стратегії розвитку Криворізької гімназії № 56 Криворізької міської ради дасть можливість:

·        Створити безпечні й комфортні умови для вільного розвитку соціально компетентної особистості.

·        Створити освітнє середовище, вільне від будь-яких форм насильства та дискримінації.

·        Поповнити гімназію відповідним навчальним обладнанням, яке необхідне для реалізації освітніх програм.

·        Створити умови для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами (інклюзивне, індивідуальне навчання, навчання у спеціальних класах).

·        Реалізувати сучасні педагогічні технології освіти на засадах компетентнішого підходу.

·        Розкрити та розвинути здібності, таланти й можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками.

·        Удосконалити мотиваційне середовище дитини.

·        Застосовувати методи викладання, засновані на співпраці.

·        Залучити учнів до спільної діяльності, що сприятиме їхній соціалізації та успішному перейманню суспільного досвіду.

·        Підвищити професійну майстерність педагогів.

·        Накопичити особистий педагогічний досвід (створення авторських програм, методичних розробок тощо)..

·        Залучити здобувачів освіти до участі в управлінні освітніми справами в різних видах діяльності.

·        Сформувати систему моніторингу освітнього процесу з метою аналізу стану та динаміки розвитку закладу освіти.

·        Виховати освідченого, всебічнорозвиненого, відповідального громадянина і патріота, з морально-тичним принціпом, здатного приймати відповідальні рішення.

 

·         Цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації в професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави.

МОЖЛИВИЙ РИЗИК

ПОВ’ЯЗАНИЙ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

 

·         Зміни у змісті освіти пов’язані із змінами політики в галузі освіти.

·         Недостатність виділених та залучених коштів для реалізації основних

напрямів стратегії розвитку.

·         Зниження мотивації педагогів, батьків, учнів щодо заходів з реалізації

основних напрямків стратегії розвитку.

·         Втрата актуальності окремих пріоритетних напрямів.

·         Недостатнє розуміння частиною батьківської громадськості стратегічних завдань розвитку закладу.

Шляхи розв’язання:

* Внесення змін та доповнень до стратегії розвитку.

* Додаткове залучення позабюджетних джерел фінансування.

*Підвищення ступеня відкритості гімназії, висвітлення діяльності педагогічного колективу в ЗМІ, на сайті гімназії, у формі звіту директора перед громадськістю та колективом.

 

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ

 

Коригування Стратегії здійснюється педагогічною радою гімназії. Управління реалізацією Стратегії здійснюється директором гімназії .